םישנ -ףוג תפש

תילולימ תרושקתמ הברהב הבושח ףוגה תפש תועצמאב תרושקתה ,םינימה קחשמב
.תונוצרהו תונווכה לע רתוי בוט הדיעמו
,תושמתשמ ןה וב בחר תועונת ןווגמ שי םישנל ןכש ,םישנ יבגל רקיעב ןוכנ רבדה
ןהש רבגל תוארהל ידכב ,תעדה תא ךכ לע תתל ילבמ םיתיעלו עדומ ןפואב םיתיעל
.תוניינועמ
בוט רתוי הברה ,הב תוארוקו תורבדמ ,ףוג תפשב תושמתשמ ,קהבומ ןפואב ,םישנ
.םירבגמ
אוה עודמ הניבמ אל תא :םישנו םירבג ןיב תובר תונבה יאל רוקמ םג הווהמ וז תלוכי
אל איה המל ןיבמ אל התא וליאו ,תרדשמ תאש הרידאה תורודשתה תומכ תא לבקמ אל
.רתוי רורב ןפואב תרבדמ

םתראשנ םתא קר ברעה ףוסב המל וניבת אל םלועל ףוגה תפשל בל ומישת אל םא
...דבל

:תניינועמ איהש םינמיס

.'א התכ םולש...תנבה אל הז תא םא - קוחרמ הצירק וא הצירק (1
.תניינועמ טלחהבו תזעונ לבא תינשייב ינא - ךורא ידיצ טבמ (2
.ימיטניא עגמ רתוי הנימזמ ינא - הפושח לגר לע די תרבעה (3
.ןימזמ תוטשפתה ןמיס - לגרה לש עבצאה הצק לע התקזחהו לענה תדרוה (4
רתוי רורב רסמה ,רתוי םש דיהש לככ - החיש ידכ ךות ךלש ךרבב וא ךריב העיגנ (5
.הזמ רורב רסמ ןיא ,לגרה תא תצק תפשפשמ איה םאו
.ךישמת ,ןח תאצמ - תולק תוחותפ םהשכ םתכישנ וא םייתפשה קוקיל (6
ךל ןתית איה ילוא ,ךישמת ,היניעב ןח תאצמ - ךתיא תרבדמ איהשכ רעישב תקחשמ (7
.רעישב הל קחשל םג
תעגל הסנת ,ךישמת ,היניעב ןח תאצמ - ךילא ךרבה תא תנווכמ איה הבישיה תעב (8
.ביגת איה ךיא הארתו ךרבב תולק
.דואמ תניינועמ איה - הדיבש ןייה סוכ תא תולק תפטלמ איה החישה תעב (9
.תניינועמ דואמ איה - םיבחרתמ הינושיאו בר ןיינעב ךיניעב רשי תלכתסמ איה(10
.תניינועמ איה - םיינישה תורוש יתש תא ףשוחה בחר ךויח (11
הצוחל איה - םיחותמ םיארנ הירירשו הילע לכתסמ התאשכ אסכב תפקדזמ איה (12
.התוא קדוב התאש תעדויו תניינועמ איהו תויה
תניינועמ איהש תוארהל הצור איה - ךלשל רובידה תמצוע תא המיאתמ איה (13
.רבכ הזל בל םישתשו
.ךיתועצהל החותפ איה - ברקתמ התאש האור איהשכ הידי םינפ תא תפשוח איה (14

קר איהשכ רדחה הצקמ וליפא םהב ןיחבהל לכות םינמיסה תא בוט אורקל עדת םא
.וזה הבושח ךכ -לוכה הפשה תא ךל לגסתש יאדכ ,ןכל .התוא ןחוב התאש הארת

םירבג