טייד דניילב

דימת עדונ אלהמ דחפה .וילא םיוולנש חתמו םסק לש דחוימ גוס שי טייד דניילבל
תובלתשמ המודכו "?אובת אל איה ילוא ?תיארנ איה ךיא" :ומכ תולאשו עיפשמ
.האיציה תארקל תושגרתהבו הייפיצב

:םכרובע ןיכה BEAUTY.CO.IL תווצש ,םיפיט המכ הנה

םאתהב ןנוכתה
היינשב רצונש ,ינושארה םשורה אוה טייד דניילבב רתויב םיבושחה םירבדה דחא
.תחא תונמדזה קוידב םכל שי הזה ינושארה םשורלו ,םישגפנ םתאש הנושארה
םא תוכז תודוקנ לבקת התאו ,שובלו העפוהב רושקש סנאוינ לכב בטיה תוניחבמ םישנ
.םאתהב שובל היהת
,ךמצעב עיקשת םא .תוניצרב התוא תחקלו תעקשהש הארה לבא ,ךשובלב םיזגת לא
.ןליבשב םג עיקשהל ןכומו עיקשהל עדוי התאש וניבי םישנ
...והשמ תספספ אלש אדוו הארמב ןורחא טבמ ךמצעב ןת ,אצוי התאש ינפל

שגפיהל יאדכ ןכיה
.חונב רתוי שיגרת איה ךכ ,םישנא וב שיש ,ירוביצ םוקמב שגפיהל יאדכ

םוקמב אל לבא ,ןימזהל המ תעדל ידכ אצמתמ קיפסמ התא ובש ,םוקמ רוחבל יאדכ
.םולש דיגהל ואובי םלוכ ובש ךלש "עובק"ה

."והשמ תותשל" -םירמואש ומכ וא ,הפק תיבב םייקל יאדכ ןושארה טיידה תא
.המלש החורא ךשמב ינשה תא דחא לובסל וכרטצת אל ,בוט ךלוה אל טיידה םא ,ךכ
דחוימב ,םילודג הכ ףסכ ימוכס טייד לכ לע איצותש לבח ,םלשמ התא םא ,הזמ ץוח
...םולכ הזמ ךל אצוי אל םא

אלו וצרתש יתמ בוזעל חונב ושיגרת םכינש ךכ .םידרפנ םיבכרב עיגהל לוקשל יאדכ
.ינשב דחא םייולת ויהת

הצרת ךלש תטהולה טיידהו ןכתיי ,לזמ ךל שי םא .תיפולח תינכות םע ןכומ הייה
...ךילא תכלל ילוא וא דוקרל תכלל וא רבב ברעה תא ךישמהל
תא ריאשתש םג יאדכ .ריכמ התאש ףסונ םוקמב טיידה ךשמהל תויצפוא המכל גאד
...ןימזמ בצמב ךלש הרידה

השיגפב גהנתהל ךיא
ץחלת איה ילוא .היניעב ןח אצומ התא םא עדת םג ךכו תורכיהה ןמזב ליבוהל הל ןת
...הלק הקישנל ברקתת רשי איה ,לזמ ךל שי םא ,ילואו ,די ךל
.חונב רתוי שיגרת דיימ איה ,ךכו תיתודידיו תיבויח ,החותפ הרוצב ביגתש ,ץלמומ
ןהש והשימ התא םא הנושארה הקדב רבכ עדומ תתב וא עדומב וטילחי תובר םישנ
...הטימל ותיא סנכיהל וצרי
...לקלקל אלש רהזיהל ךירצ קר התאו ךב יולת רבכ ראשה

.ץעייל קר לבא השקתמ איהש האור התא םא ץעייל לוכי התא .הנושאר ןימזהל הל ןת

תא התא םלש לבא ,ףתתשהל עיצת איה ,תיתימא הווש איה םא .ןובשחה תא םלש
.ןובשחה
.ולשמ םיקוח ןיידע םינימה קחשמל ,םינימה ןיב ןויוושל דובכה לכ םע

העונתו החיש
ךילע העירי בחר סופאב ץורפת לא .התוא ןיינעמש המבו הב דקמתת החישבש ףידע
הייחדל םרוג טושפ הז ,(אבצהמ הרובגה ירופיס לכל ןמזה אל הז) ברה ךלעופ לעו
.םישנ לצא
םימיאתמה םיעגרב ליחשהל הסנ ,התוא םישרהל בושח תאז לכבש ןוויכמ ,ינש דצמ
.(םיזגהל אל דואמ בושח) יבויח םשור הב ורצייש ,ךילע תודבוע המכ

.ןכותב החישה תא אלמיו המצע לע רבדל תונמדזה הל ןתיי הז .תוחותפ תולאש לאש
.תוכיבמ תוקיתשל םורגת קר התא יכ "אלו ןכ" תולאשמ ענמיהל ףידע

.(...הסנכנ עגרהש הכיתחה לע אלו) הילע לכתסהו הל בשקה
,םיפסונ םיטייד תארקל בושח עדימה ,לכ םדוק .תרמוא איהש המל האלמ בל תמושת ןת
.תובהוא םישנש ,ךילע םיבוט םירבד רדשמ הז הזמ ץוחו .לזמ ךל היהי םא

תא ןייארת לא זא ,הדובע ןויאר ונניא טייד דניילב ,םיוסמ ןוימד תורמלש חכשת לא
...ךלש טיידה

סקאה לע םירופיסל אלש חטבו םייטילופ םיחוכיוול םוקמה הז אל ןכלו ןושאר טייד הז
.תיבויח הריווא לע רומשל ףידע .תיגולותימה

וא ןימל התשיג המ גשומ ךל ןיא .םיאבה םיטיידה דחאל תוסגה תוחידבה תא ראשה
.הליספל ךתוא ברקמש המ ,תוחונ יא שיגרהל הל םורגלב ןכתסמ התאו התוחיתפ תדימ

ימ םע קוידב אל תאצמנ איהש תולגל רשאמ ,השיא רתוי החודש רבד ןיא .רקשת לא
...הבשח איהש

םורגלב ןכתסמ התאו ךתוא הריכמ אל ןיידע איה ,תעגל ליחתת לא .ךב תעגל הל ןת
.ירמגל רגסיהל הל
ןח תאצמו לזמ ךל היהי םא .הייפצה תא תונבל יאדכ זא ,הסנתש הפצמ איה ,הזמ ץוח
.ינושארה עגמה תא םוזית רבכ איה ,היניעב

דרפיהל ךיא
ןח אצמיש והשמ עיצתו בוש התוא תוארל הצור התאש הל דיגת ,הפי ךלה טיידה םא
לא .(...תבשקהש בוטש -האור התא) טיידה ךלהמב ךל הרפיס איהש המ יפל ,היניעב
.ןיינועמ התאש ןיבת איהש ידכ רורב קיפסמ היה לבא ידמ טוהל היהת

רוצ .ןושארה טיידה ךותל םימלש םייח סחדת לא .דוע לש םעט ריאשמ התאשכ ודרפיה
.אבה טיידל הייפיצו חתמ

.ןימא יתלבכ ספתית אלש ידכ ,אל וא ךיניעב ןח תאצומ איה םא ןיב רורב היה
.הפי דרפיהו טיידה לע הל הדוה ,ךיניעב ןח האצמ אל איה םא

תובושתו תולאש
?הזירבמ איה םא המ
הסנת לאו הילא רשקתת לא .ךל זאו םתעבקש דעומה ירחא תוקד 25 רתויה לכל הכח
.הלש איה הז הרקמב לצלצל תוירחאה .העיגה אל איה המל ררבל

?ןולשכ טיידה םא המ
לש ישפיטה ליגרתב שמתשת לא .תובידאב דרפיתו ךל םיאתמ אלש דיגת ,רישי היה
.ער םש ךל רצויו דבוכמ אל הז ."...ךיילא רשקתא רבכ ינא"
...תורבח הל שי ,ךיניעב ןח תאצומ אל איה םאש ,חכשת לא

?הרבח םע האב איה םא המ
איה םא .ךלש טיידה לש סוקופלו החישה ןוויכל בל םיש .בלעית לאו הרוק הז םג ,ןכ
.הפי דרפיה ,ךתיא אלו התרבח םע ןמזה לוכ תרבדמ
...התרבחל רבח ןימזהל לצלצ ךל בלה תמושת תא תנתונ איה םא

.ןולשיכמ ששוח התא םא
.הפי דרפיה לשוכ ןכא טיידה םאו יהשלכ הביסמ לבגומ ןמז ךל שיש שארמ הל עדוה
.אבה טיידה תא עבקו...הפי דרפיה םג זא החלצה אוה טיידה םא

םירבג