םירבג -ףוג תפש

לש תיסחי ךומנ ןווגמ ילעב םה ,םישנמ חתופמ תוחפ הברה עזג םתויהב ,םירבג
הרוצב ןתוא אורקל תיביטקניטסניא תועדוי םישנו ,ףוגה תפש תועצמאב תורודשת
.הבוט

ךא ,"תוטלתשמו" תויביסרגאכ םישנ י"ע ספתיהל תולולע תוירבגה תורודשתהמ קלח
ףוגה תפש יהוזש ןיבהל ךירצ ,רדנגתמהו שבוכה אוה ירבגה ןימה ,עבטבש ןוויכמ
.עדומ תת ןפואב תלעופ איה ךכו תירבגה
םג שח ,תובר םימעפ ,ךכ ,וינרקב חגנתמש לייא וא ויתוצונ לכ תא שרופש סווט ומכ
ולש הירוטירטה תא ןמסל ,תואלפומה ויתולוכיו ויתונוכת תא תוארהל ךרוצ רבגה
.הצור אוה התוא הרטמה תא "שובכל"ו

.ןתיא ליחתהל םהל םורגלו ףוג תפש תועצמאב םירבג ליעפהל דואמ לק םישנל
...רתוי תצק ץמאתהל םיכירצ ,תאז תמועל ,םירבג

:ןיינועמ אוהש םינמיס
םא .ןיע ףרהל ויתובג תא םירמ אוה הנושארל דכלתמ םכטבמשכ - תובג תמרה (1
.ןיינועמ אוהש יעד ,הז תא תטלק
דכלתמ םכטבמשכ עגרל וחתפי ויתפש ,ויניעב ןח תאצמ םא - תוחתפנ ויתפש (2
.הנושארל
.ןיינעו תויתורבח עיבמ אוה - "תוחתפנ" וינפו םיבחרתמ ויריחנ (3
י"ע וא הבינעה רודיס ומכ תונטק תועונתב וא - ךביל תמושת תא דוכלל הסנמ אוה (4
.הצובקה ךותמ טולבל ידכ וירבחמ הלק תוקחרתה
.ךרובע ומצע תא רדסל הסנמ אוה - הצלוחה וא הבינעה תא רדסמ אוה (5
הב םישמתשמ םירבגש תינוצר יתלב העונת יהוז - ורעש תא ערופ וא רדסמ אוה (6
.רעישל רשי תולוע וידי ךיא יארתו ףסונ טבמ וב ינת .הברה
דיעמ עתפומ "וליאכ"-ה. טבמה - םיחחושמ םתאשכ תומרומ תצק תוראשנ ויתובג (7
.ויניעב ןח תאצומ דואמ תאש ללכ ךרדב
תוארהל הצורו ןיינועמ אוהש קהבומ ןמיס והז - ךתוחכונב ויברג תא םירמ אוה (8
.ךרובע ובטימב
ופוג תא תוארהל הצורו ןיינועמ אוה - ךרבעל תולק ןעשנו חותמו ףוקז דמוע אוה (9
.ובטימב
ןח תאצמ םאש החוטב ייה - תאז השוע אוהש תוארל ךל ןתונו ךתוא רקוס אוה (10
.ןמזממ ןיטולחל ךתוא רקס רבכ אוה ויניעב
לעכ ךיילע בשוח אוהש רדשמ אוה ךתוא רקוס אוהש תוארל ךל ןתונ אוהש ךכ ידי לע
.הטימל תירנטרפ
..."ותלוכרמ" תא עדומ תתב ךל הארמ אוה - ךלומ בשוי אוהשכ וילגר תא קשפמ אוה (11
אוהו ויתודימו ופוג תא עדומ תת ןפואב שיגדמ אוה - וינתומ לע וידישכ דמוע אוה (12
.הסופת תאש הביבסל רדשמ ןמז ותואבו ,םהמ ילעפתת תא םגש הצור

.ולש (...תא םגו) איהש רדשמו הירוטירט ןמסמ אוה ךדיל ריקה לע ןעשנ םג אוה םא
ןח תאצומ תאו ךתרבחב שגרתמ אוה - םיחחושמ םתאשכ וינפב הברה עגונ אוה (13
.ויניעב
ןיימדמ אוה - "לוגע" רבד לכ וא קובקב וא תיחפ ,הקשמה סוכב קחשל ליחתמ אוה (14
...ךלש םילוגעה םיקלחה םע קחשל היהי הז ךיא עדומ תתב
.ןיינע לש רורב ןמיס - ברקתהל ידכ אסיכה הצק לע בשייתמ אוה (15
.ןיינועמ אוה - ךיילא תנווכמ הנוילעה לגרהשכ םיילגר לוקיסב בשוי אוה םא (16
רדשמ אוה -ךלש עורזה וא קפרמה תקזחה י"ע - םיכלוה םתאשכ ךתוא "ןווכמ" אוה (17
.ךתוא דבאל הצור אלו ךל גאוד אוהש ךל
ךב עגי םג אוה יווילה ידכ ךות .ברקתהל אל אנ -והשימ ךל שיש רדשמ אוה הביבסל
."תועטב"
.ךיילע ןגהל ןוצרו תולעב לש רורב ןמיס והז - ולש ליעמה תא ךל ליאשמ אוה (18
תמושת ךושמל רורב ןויסינ והז - ותוא ריזחמ דיימו ותוא קתנמ ,טבמ ךב ןתונ אוה (19
.ןכש ןיבי אוה תוכורא וילע ילכתסת םא .תניינועמ תא םא הקידב ידכ ךות בל

טקניטסניאב ושמתשה .ןכל שיש (םיבר ינמ דחא) ןורתיה תא לצנל ןמזה הז ,םישנ זא
ולכות ךכ .תירבגה ףוגה תפש תא וארקו ןכלש תואלפומה חותינה תולוכיבו אירבה
וליאכ שיגרהל ול תתל בוטה הרקמבו תורתוימ תוכובמ ןכמצעמ עונמל ערה הרקמב
...ןכתא "דצ"ש הז אוה

םירבג