םירבגב תוצור םישנ המ

תונוכתה תא רוקסנ וז הבתכב .תוצור םישנ המ אוה לודג יכה ןירותסמה םירבג לצא
.םירבגב תושפחמ םישנש תוטלובה
םישנ 500 ברקב ב"הראב ךרענ רשא רקחמ לע םיססובמ וז הבתכב םינותנהמ קלח
.תוקוורו תואושנ ,25-45 םיאליגב

תועיפומ הלאה תונוכתה תשולש ,ךשמהב רוקסנ ןתוא םירבג לצא תונוכתה לכ ןיבמ
:םיהובג תומוקמב םישנה לכ לצא

.תילכלכ החלצה .1
.הטימב בוט .2
.בוט ןדקר .3

.חטבומ ןדיתעש תעדלו ילכלכ ןוחטב שיגרהל וצר םישנה
.היוארה תובישחה תנתינ הז םוחתלש ןבומכ ,תועתפה ןיא תוטימה רדחב
:בטיה קמונמ ךא עיתפמ ,תאז תמועל םיבוט םינדקרל שוקיבה
.הטימב ןיקוקיז ווח ןה םתיאש הלא םג ויה ,רתויב םיבוטה םינדקרהש ,ורמא םישנה בור
ךרדה יפ לע ,הטימב רבגה לש "ויתולוכי" תא ךירעהל תולוכי ןה יכ ,ורמא םישנהמ זוחא 90
תדימ תא ךירעהל תולוכי ןהש ,ורמא םישנ ןתואש ,אוה ףסונ ןיינעמ ןותנ .דקור אוה הב
רבגה םא ודמל ןה ךכמ .תורחא םישנ םע דקור אוהש ךיא יפ לע ,ןהיפלכ רבגה תוניצר
.ררחושמ וא תובכע -לעב ,רוצע ,(םישנ םע) ןעוצקמ ,ןשייב
.םידוקירו הקיסומל תדחוימה ןתבהא תא ןתיא קולחל לוכיש רבג תושפחמ םישנ
לע רשאמ רתוי ההובג ,םישנ לע תדחוימ העפשה שי (ןייל םגו) םידוקירו הקיסומל
.ררחתשהלו םוי -םויה תורצמ חוכשל תולוכי ןה הלא תועפשה תחת .םירבג

רפס ךירעהל לכוי ןיידעש ,רבג -רבג .םינדועמ םירבגל םג ןתבהא תא ועיבה םישנה
ןיינע הלגמשו דובעלו ןושיל ,לוכאל רשאמ רתוי הצורש רבג .הפי הנומת וא בוט
.ולש הדובעה דבלמ םירחא םירבדב

לש העובקה תנוכתמהמ םהל סאמנ טושפש ,ונעט תובר םישנ ,םירבגה בל תמושתל
רבדל המ לע ןיא שממש גוז -ןבל םיאתמ טייד לש הז גוס .ןהלש האיציב החוראו טרס
?הליחתכלמ יאצתש המל ,הזכ דחא םעו ,ותיא
ןיא תמאב עונלוקל תאצל ליבשבו ,"העפוה קופד"ל תונמדזהה תא תוצור םג םישנ
.הז תא תושעל הביס
והשמ אוצמל רשפא דימת .תוצוחנ ףאו הכרבב ולבקתה העפוהו שובל לע תואמחמ
.דיגהל דמחנ
.תונכ ויה אל תואמחמה יתמ ושיגרה דימת ןהש ונעט םישנה ,רהזיהל יאדכ ,ינש דצמ

:רבגב תושפחמ םישנש תונוכת 10

.ילכלכ ןוחטב קינעהל לוכיש ,הביצי הריירק לעב .1
.בוט הארנ .2
.בוט בהאמ .3
.תרדוסמו הייקנ ,תחפוטמ העפוה לעב .4
.ךייניעב תורישי לכתסהל לגוסמש ,ימצע ןוחטב לעב .5
.בצק שוח לעב ,בוט ןדקר .6
.היצנגילטניאו רומוהה שוח לעב ,ןונש .7
.סמונמ .8
.ופוג לקשמל תועדומו בוט ינפוג רשוכ לעב .9
.ךיירבדב תוניינעתה ןיגפמש הבשקה תלוכי לעב ,בוט ןיזאמ .10

,םירבג םע לעופב תואצמנ תובר םישנש ,רקסהמ ררבתה ,םכל ונרפסש המ לכ תורמל
.וביצה ןמצע ןהש םינוירטירקל םימיאתמ םניאש
?תועדוי ןמצעב ןה םאה ?תוצור תמאב ןה המ זא
?ןוכנ ,םיישנה תודוסה לכ תא םכל הלגנש םתיפיצ אל ירה ...אל ילואו ןכ ילוא

םירבג מה נשים רוצות