םישנב םיצור םירבג המ

השיא םיצור םה םאה .םישפחמ םירבג המ אוה םישנ םיקיסעמ יכהש םירבדה דחא
"יקתשתו הפי ייהת "הרמאה םאה ?תיביטרופסו תרעוס השיא וא תירירבשו הנידע
?תמא הב שי אמש וא םלועה ןמ הספ
ןכל רוזעל הסננו םישנב םיבהוא םירבגש תוטלובה תונוכתה תא רוקסנ וז הבתכב
.םהלש שארל רשפאש המכ דע סנכיהל
םירבג 500 ברקב ב"הראב ךרענ רשא רקחמ לע םיססובמ וז הבתכב םינותנהמ קלח
.25-45 םיאליגב

.םישנ שוגפל ידכ דוקיר ירועישל ומשרנ םיבר םירבג ,עיתפמ ןפואב
דחא רבג קר שי ,דוקרל תוצורו תועדויש םישנ 2 לכ לעש איה הביסה
.דוקרל עדויש
,כ"דב םישנ ברקב םיכומנ החלצה ייוכיס ילעב םה ,הלא םירבגמ קלח
.םתיא דוקרל ידכ רותב ודמע םישנ ,דוקרל ועדיש ללגב לבא
.וצפחש רבג לכ םע תאצל תולוכי ויהו בוט וארנ ,הלאה םישנהמ לודג קלח
.הארנ ןהלש גוזה ןב ךיא תפכא תוחפ םידוקירה תבחר לע גוז ןב תוצורש םישנל
.םישנא םע שגפמו יזיפ רשק ,ינפוג עגמ םיקפסמ דוקירה ירועיש

ןיזאהל ועדיש םישנל הברק שיגרהל רתוי לק םהל היהש ונעט םירבגה ללכמ זוחא 90
תמר ,םתעפוה יבגל תואמחממ ונהנ םג םירבגה .םהירבדב וניינעתהו םהל
.דוקירה רשוכו םהלש היצנגילטניאה

םישנ םיפידעמ םה .תודפורמ תויזחו "פא -שופ" תויזח םיבהוא אל םירבגהמ זוחא 60
.תויעבט

לש בחר ןווגמל תועירפמש ,תוכורא םיינרופיצ תיינב םיבהוא אל םירבגהמ זוחא 75
.תויוליעפ

:םישנב םישפחמ םירבגש תונוכת 10

.הייקנו תכשומ תינוציח העפוה .1
.תשבוכ תוישיא תלעב תיתודידי .2
.התדובע םוקממ הצורמ .3
.ידמ הנמש אלו ידמ הזר אל ,האירב .4
.תיטנגילטניא .5
.הבושק .6
.הביח הניגפמ .7
.טרופסב תניינעתמש תיביטרופס .8
.רומוה שוח תלעב .9
.חומ תמומח אל .10

.תניינעמ הדבועב חנקנו
תוטטרלפמש םישנ םיבהוא םירבגה בור ,תובר םישנ ברקב תחוורה הבשחמל דוגינב
.םתיא

םירבג