ןושארה טיידל שבלת המ

,דומח התאש תבשוח איהש ,חינהל ריבס .ךתיא שגפיהל התוא ענכשל תחלצה ףוס -ףוס
.ךתיא תאצל המיכסמ התייה אל איה תרחא
םשור ריאשהל הצור תייה תאז לכב לבא שובל לע לופית וא דומעת אל השיגפהש רורב
?אל ,יבויח ינושאר
רוזעתו ,םישנה ,ונלש טבמה תדוקנמ םירבדה תא ךל הארת BEAUTY.CO.IL תכרעמ
.שובלל המ טילחהל ךל

?הנושארה השיגפב רבג לש שובלב תושפחמ םישנ המ זא
המכ םנשי ,תאז לכב לבא .תונוש תועד האמ ועמשת ,םישנ האמ ולאשת םאש ןבומכ
:ומיכסי ןלוכ םהילע םירבד

תוטשפ
.רתוי הז תוחפ :רוכזו טושפ ןונגס לע רומשל הסנ
לבא ,ספספל לולע התא םיבר םירקמבש חינהל ריבס ,םיוסמ יתנפוא ןונגסל ןווכת םא
.תחטבומ טעמכ ךתחלצה -טושפו יסאלק ןונגס לע ךלת םא
דע תצק הכח .הנפואב ינוציקה ךמעט תא ןיגפהל םוקמה אל איה הנושארה השיגפה
.זיגפהל ליחתת זאו ,קסע ךל שי ימ םע עדתש

השיגפה ןעמל ךשובל ןונגס תא הנשת לא
אל תחא ףא .יתימאה ךנונגס לע ודיעי םהש םגו ךידגבב יעבטו חונ שיגרתש בושח
אוה ןמזה בורש דבעידב תולגל ידכ קר ,רדנוגמ רבג םע תושיגפ 5-ל תאצל הצור
.םלועה ןמ וספש םייסנכמו תועורק תוצלוח שבול

?טריש -יט וא תרתפוכמ -הצלוח
וא ןתשפ ומכ יטנגלא תוחפ דב לע תכלל הסנ .ידמ תיטנגלא אל זא תרתפוכמ םא
רוכזל בושח לבא ,ןיינעל םיאתהל הלוכי הדומצ תצקו תרתפוכמ הצלוח .הזוקסיו
.ןייחאה לש הווצמ -רבב אלו טיידב רבודמש
תוצלוח תולבוס אל טושפש םישנ ןומה שי .ידמ הדומצ אל חטב זא טריש -יט םא
?הזה ןוכיסה תא תחקל הצרתש המל .תודומצ
תוחפ הצלוחל דעבמ םג ותוא הארת איה ,גאדת לא ,הפישח הוושש ףוג ךל שי םא םג
?תצק ךילע זטנפת איהש הצור תייה אל .ןוימדל םג והשמ ריאשת ,הזמ ץוח .הדומצ
תומרוגה ,תונוש תוקהלו תוצובק לש וגול ,םהינימל םיספדה םע טריש -יטמ ענמיה
.עקשומ אלו ימוימוי הארמל
רתויש המכ וגול ףידעו) ןטק וגול ןהילע עבטומש תוצלוח שובלל תאז לכב ןתינ
.תופידע תנתינ (עמשמ יתרת) םיקלח םירבדל ,םינוכיס תחקל אל ידכ לבא ,(יטסילייטס
המיאתמ איה .הקלח הרוחש הצלוח םע תועטל רשפא יא םעפ ףא :הבוט יכה הצלמהה
.ףוג הנבמ לכל האימחמו םייסנכמה יגוס לכל

םירותפכ
.םירותפכ המכ דוע רוגס !!!חותפ ריאשמ ראשה תאו הצלוח יצח קר רתפכמש ,התא יה
.דחוימב ריעש הזח ךל שי םא דחוימב
אל םג ןהו םש תורעשה ,ןוכנ .הזחה לע תורעש הארממ הייחד תושח שממש םישנ ןנשי
הל גיצת זאו תנרוקה ךתוישיא י"ע שבכיהל ןמז םדוק הל ןת לבא ,םוקמ םושל וכלי
.םיריעשה ךירבח תא

םייסנכמ
הארמ םע םייסנכמ רחב .(קש ומכ) ידמ תויופר וא ידמ תודומצ םייסנכמ לע ךלת לא
.בינגמ ךא ידילוס
.ףידע ,יטנגלא רתוי תצק והשמ לע תכלל רשפא םא לבא ,היצפוא אוה סני'ג
.אל ןפואו םינפ םושב -לוורש

םיילענ
םיילענ ןכלו ךלומ דמועה םדאה לש ומעטו ותוישיא תא הבר הדימב תופקשמ םיילענ
.הבוח טירפ ןה תויתנפואו תויטסילייטס
!תידיימ הליספ יהוז !!!טרופס ילענב עיפוהל ךתעדב הלעת לא ןפואו םינפ םושב
.השיגפה ינפל ןתוא הקנתו םיילענה לע תשרבמ וא תילטמ ריבעת םג םא קיזי אל
שיו הנושארה השיגפב שומישל םייוארש םיפכפכ שי .רהזיהל יאדכ םיפכפכ יבגל
אל םה ,םיל םימיאתמש םיפכפכ ,יללכ ןפואב .התיבה רשי ךתוא וחלשייש םיפכפכ
לע םיזמרמ אלו ידמ ימתס הארמ םירצוי םה .טיידל לוענל ךל יאדכש םיפכפכ
.העפוהב רתי תעקשה

םיעבצ
.םיהז ויהי הרוגחהו קיתה ,םיילענה עבצש לדתשה .םיעבצ 2-3 ל ךמצע תא לבגה

םיטירפה ןב םואית
!!!יסיסב טושפ הז ,םיילענל םימיאתמש ,םייסנכמל המיאתמש הצלוח

ייתובר ,םימתכו םיערק
איהש םיעדוי התא םא .תמתכומ וא העורק הצלוח שבולש רבגמ עורג רתוי רבד ןיא
שיגרהל הל ןת .הצלוח ףלחה וא ותוא ןקת ,ערק תיאר םא .תרחא הצלוח חק ,תמתכומ
.ךלש שובלב היגרנאו הבשחמ טעמ ולו תעקשהש

םירזיבא
.תרשרש וא הנטק תעבט ,ןועשמ רתויב ךרוצ ןיא .םומינימל םירזיבאה רפסמ תא דרוה
ךכ ,"יט רטסיממ" תוארשרש רתוי תדנועש יהשימ םע תאצל הצור תייה אל התאש ומכ
.הנממ םיטישכת רתוי דנועש רבגב תניינועמ אל איה םג

עקעק תובותכ
.םישנ עיתרהל תולולע רבכ תחאמ רתוי .תיסקס תויהל הלוכי תחא עקעק תבותכ
תא תוסכל לדתשה ,הז אשונב ךלש תירנטרפה לש התדמע תא עדוי אל התא םא
.םיעקעוקמה םירוזאה

תוכלכולמ םיינרופיצ
.תרתוימ הלימ לכו .התיבה ךתוא חולשל ליבשב קיפסמ

רעיש
!!!הבוח חפוטמו יקנ רעיש
.רדוסמ אל רעיש וא העורג תרופסת אוה םישנל םיעירפמ יכהש םירבדה דחא
.םידגבב עיקשמ התאש םיצמאמה םתוא תא ךרעישב עקשהו ל'ג תויומכ םע םיזגת לא
.ךתעפוהב לודג קלח ול שיו בושח תוחפ אל אוה

חוליג
העש הפיו ,חלגתתש ףידע ,חלוגמ אל התאשכ ןנסורב סריפ ומכ הארנ התא ןכ םא אלא
.םדוק תחא
.הצור אל חטב התא הז תאו ,העקשה רסוחכ חוליג רסוח תוספות תובר םישנ

חיר
םישנש םירבדה דחא .סקוסמה ךארמב קר אלו חירה שוחב םג התוא ךושמל לדתשה
.ירבגה חירה אוה לכמ רתוי וילא תוכשמנ
.םינומ תורשעב ךיילא התכישמ תא הלעי חבושמ םשובב וא בוט בייש רטפאב שומיש
!!!קודב

.איה םג ךכ ,תכשומו תחפוטמ יהשימ שוגפל הצור התאש ומכ ,רוציקב
םתוא יפל תכלל לדתשהו השיאב ךתוא םיכשומש םירבדה לכ לע בושחל הסנ
.םינוירטירקה
!!!החלצהב

םירבג