רבגל ךירדמ - תוגונעת תריד בצעל ךיא

בושח יכ ,יתימאה ץחלה ליחתמ וישכעו ,התיבה ךילא אובל התוא ענכשל תחלצה
הרידה ןיב (...תוקדוצ הארנכ ןהו) רישי רשק תואצומ םישנ .היניעב ןח אצמת הרידהש
םג איה ךלש הרידהו ךייפוא ,ךתוישיא ןיבל הבש םירפסהו םיצפחה ,הלש בוציעה ,ךלש
.תישעש ינושארה םשורה ירחא ותובישחב ינשה דדמה
רדשתש תיתימא תוגונעת תריד בצעל ךיא ךתוא דמלי BEAUTY.CO.IL תווצ וז הבתכב
.ןיינע ןיבמ התאש םישנל
ךירדמ איה הבתכה ,הרידב ולצא רקבל תטלחה רבכ םא ,וז הבתכ תוארוקש םישנלו
.ותועמשמו רבגה לש ותריד בוציע תנבהל

יללכ
הברה םישנ לבא הלש םגו ךלש םג .חורה בצמ לע רישי ןפואב העיפשמ ךלש הרידה
תרדוסמ הריד ןיב לדבהה .םירבגמ ךכל בל תומש רתוי הברה םגו תועפשומ רתוי
,השיאה לש רורחשה תשגרה תמרב תידיימ אטבתי וזכ הניאש תחא ןיבל ןוכנ תבצועמו
ןימאת .םיענ הל היהיש גואדל יאדכ ךילא האב איהש בצמל תעגהו תצמאתה רבכ םאו
...ךל םלתשי הז יל

םייסיסב םיפיט
.דימת םהב דומעל ךילעש םייסיסב ףס יאנת המכ שי קמועל סנכינש ינפל
.ףסה לע ךתוא לוספת תכלכולמ הריד ! הרידה תא הקנ יסיסב ןפואבו תישאר
תריכמ וא תואטורג ןסחמ לש הריוא םירצויש םירבד ינימ לכ לש תומרעמ רטפית תעכ
.עדומ תת חתמל םרוגו הסוחד הריוא רצוי הז ,לוסיח

אל םיחמצ םגו םינמש ,תרוטק ,ןנערמ יירפסב שמתשה .םיענ חיר היהי הרידלש גאד
.רתוי העוגרו הבוט הריוא דיימ רצוי םיענ חיר .וקיזי

םיענו ךר היהי ךלש טלאוטה ריינש גאדו די גשיהב וישיט לש תואספוק דימת קיזחת
.םיענ היהי םיתורישהו היטבמאה רדחב חירהשו

?רורב .הרידב הווארל גיצת לע ךלש תיגולותימה תיסקאה לש תונומתה תא

.םיידי ןובס ומכ םישיגנ םהש תוארל בהלתת אל השיא .ענצומ םוקמב םימודנוק קיזחת

הריוא תריצי
ואירטס ךל היהיש בושח ןכלו ,המיאתמ הריוא תריציב רתויב בושח טנמלא איה הקיסומ
.הריבס המרב
.האנהל בושח םוקמ ךלש תויופידעה ירדסב ןתונ התאש רדשי הז
הקיסומו זא'ג ומכ "םישנל תויתודידי" תוריצי וב לולכו CD לש ריבס ףסוא קזחה
.העוגר הריוא תרצויש הוולש

ןועט רוא אוה למשחה רוא .תורנ קילדתו ללכב םתוא הבכתש ףידעו תורואה תא םעמע
הריוא דיימ רצויש עיגרמ רוא אוה תורנה רוא ,רתוי הנועט הריוא םישיגרמש ילב רצויו
.תיסקסו העוגר
םיאבש הלא תמגוד םינטק תורנ םגו םותכו םודא ומכ םיעבצב םילודג תורנ םג קזחה
.ןטק םוינימולא ייופיצ ךותב
ךכו םתוא קילדהלו םינטקה תורנה תא םילודגה תורנה ךותל סינכהל אוה ןטק פיט
.בר ןמזל ורמשיי םילודגה תורנה

.תישפנ הנכה ומכ שממ עדומה תת לע דבוע הזו העוגר היהת הרידב רצוויתש הריוואה
...תשעור הקיסומהו םיקלוד תורואהשכ ולזמ תא תוסנל ןמזומ ןימאמ אלש ימ

םיטירפ
רבוחמ םיטנדוטסה תרידמ ךלש רטסופה היהי אל הזש גאדת לבא קיזת אל תונמא תצק
תושעור ויהי אלש דיפקהל הסנו תונומת רגסמת ,תצק עיקשת .םיצענ וא קבד ריינ םע
.ידמ תויביטקובורפ וא ידמ

בהואו ארוק התאש הלא :םיגוס ינשל םירפסה תא קלחל ןתינ .ךתרידב םירפס קיזחת
.'וכו םידחוימ לושיב ירפס, תועסמ ירפס ומכ ףטחב אורקל לקש הלאו
.םתוא ארקת אל םגו תארק אלש רורבשו םשור תושעל םתרטמ לכש םירפס קיזחת לא

ףסוא ומכ ךילע והשמ ורמאיש הלאכ ויהי םהש לדתשת לבא בוט ןויער הז םיפסוא
.יתונמא ףסוא וא םינשי םיטילקת
םעט לעבו םינווגמ ןיינע ימוחת םע רוחב ךתויהל הלא לכ תא סחיית השיא עדומ תתב
...אל ,הב םג רחבש בוטה םעטה הז ירהש ,תאמחומ שיגרתו ,בוט
.תימתס תויערא לש אלו םוחו תיב לש הריוא םג ךתרידב תושפחמ םישנש ןיבהל בושח

עבטה םלוע
םג ךכו ער ןויער הז לדופ ...בלכ הזיא לע דיפקהל בושח לבא ןיוצמ ןויער הז בלכ
גוס יפל רתיה ןיב ךרעומו שפתנ םדאש םיארמש םימלש םירקחמ םנשיש ורכז .זניקפ
...התא ימ ךל רמואו ךבלכ תא יל הארה תקזחב ,ולש בלכה
."ירבג" ךא דומח אוהש בלכ וקיזחת ןכל

שי םא לבא בלכ ומכ םתוא קבחל השקש ןוכנ .ןיוצמ ןויער םג הז םיגד לש םוירווקא
.וב לפטלו...יפוי ךירעהל עדוי התאש ןמיס זא םיפי םיגד ךל

.דחא חמצ תוחפל םכל היהיש יאדכ דימתו תיטתסאו המיענ הריוא תיבל םיפיסומ םיחמצ

גואדל םילוכיש הלאככ םישפתנ םתא םיחמצ וא םיגד ,בלכ םכל שישכש ןיבהל בושח
.ןהל םג גואדל ולכותש רמוא הז יכ בושח דואמ םישנ לצא הזו והשימ וא והשמל

הנישה רדח
.ןימזמ האריי אוהש גאדת זא...התוא איבהל הצור התא וילאש רדחה הז

גוס ךכב האור םג איה הלודג הטימ האור השיאש עגרבו הבוח טושפ הז הלודג הטימ
.הנמזה לש
ונתיאמ רתוי הלאכ םיטרפל בל תומש םישנ .םימיענו םיחונ םיעצמ לע דיפקהל בושח
.םהב תוסכתהל ףיכש םיעצמ הלאש השגרה תתל בושחו

בושח קלח םיווהמו תיללכה הריוואל םיבושח םימיענ תוחירו תרוטק ,'גסמל םינמש
.האנהו תומימח ,תומיענ לע דיפקמ התאש רדשל בושח .ןימזמ הניש רדח תיינבב

תואקשמו לכוא
הליקט םגו ןי'ג ,הקדוו,הינפמש ,ררוקמ ןבל ןיי ומכ םימיאתמ תואקשמ ךתרידב קיזחת
הקשמ תולקב בברעל לכותש ידכ 'וכו סננא םיזופת ןומיל יצימ םג קיזחהל יאדכ .רגייו
.ןיינעמ
תצק לבא ,תחטבומ אלו הכורא ןיידע ךרדה םשמו תיסקס הריווא תריציל םרות לוהוכלא
.םדוקמ הרצק רתוי
תולקבו רתוי רהמ לוהוכלאמ תועפשומ םישנ תוטושפ תוימיכ תוביסמש תעדל בושח
...םירבגמ רתוי הבר
הז תא השענ ואוב זא ןהל עיצהל תותשל והשמ ךל היהיש תופצמ םישנש רוכזל בושח
.ןיינעמ

םישנ .םיעט דלוקוש םג קיזחהל יאדכו דלוקוש בטורו הבוט הדילג קיזחהל ץלמומ
...הרזחב ךתוא וקנפי הז תא הווש היהת םאו לזמ תצק םאו קוניפכ תאז ושרפי

...בוט הפק ןיכמ םגו תיבב תיתרקוי הריווא רצוי הז .הפק תנוכמ ךל היהתש ץלמומ

קזחה טלס תנכהל .המיעט החורא ןיכהל ךל ורשפאיש םירצומ ררקמב קיזחהל יאדכ
.דואמ טלסה תא גרדשת הנוט תיחפ ,ןכ ומכ .'וכו ןונצ ,ירש תוינבגע ,הסח ררקמב
ןכומ בטור לע הברהב ףידע הז .ןומיל ץימו לדרח,זנוימ םע ריהמ בטור ןיכהל רשפא
...תעקשהש הארמ הז יכ
ירחא לבא לכואה ןמזב ףיכ הז הטספ .הלק החורא ןיכהל לדתשה החורא ןיכמ התא םא
...ברעה רמגי יד הזבו םידבכו םיצצופמ םישיגרמ ןכ

.דציכ דומלל לכות "םינוכתמו לכוא"ב .ישוס הל ןיכת יתימא ןעוצקמ התא םא

היטבמאה רדח
לולע יסיסב ןפואבש רדח הז יכ ,ןימזמו חונ היהי היטבמאה רדחש דיפקהל בושח
.וז השוחת לע רבגתיש ןפואב ובצעל ךירצו תוחונ יא לש השגרהל םורגל

דיעמ הזש תובשוח םישנו תעקשומ הריווא רצוי הז .םיידיל תונטק תובגמ המכ וקיזחה
.םיטרפל בל םש התאש

.היטבמאה רדחב םיענ חיר לע ודיפקהו םימיענ םינובס וקיזחה

תימיטניאו המיענ הריווא רצוי הז .תורנ רואב ראומ היהי היטבמאה רדח םגש יאדכ
.רתוי
...חונב השיגרמ רבכ איהש עדת ,רואה תא קילדתש וז איה השיאה םא

.סונוב תודוקנ ךל ןתייש דמחנ 'צאט הז היטבמאה רדחב הקיסומ

.םיענו ךר טלאוט ריינ

.'גסמ תויצקנופ ללוכה תחלקמ שארב עיקשהל איה המח הצלמה

םיתוריש
.הנייגיהו ןויקינ לע ודיפקה ! תידיימ הליספ וז םיכלכולמ םיתוריש

...ונרמא רבכ םיענו ךר טלאוט ריינ

.םיידי תובגמו םינובס ,םיענ חיר

...רצק ןמזב האירקמ תונהיל היהי רשפאש דיפקהל הוושו .קיזי אל אורקל והשמ

םכל םגו םיאלפ ולעי םישנ םע םכלש החלצהה יזוחא הלאה תוצלמהה יפל ולעפת םא
.תיבב תויהל םיענ רתוי תצק היהי
!!! החלצהב

םירבג