.םישנל קר אל -םימולהי

.םישנל קר אל -םימולהי

.הדוקנ .רדנגתהל םיבהוא םירבג םג
המכ חקל םהל ,הקד חקל ונלש המ) םימולהיב ןומטש יפויה תא הליג ירבגה םלועה
תירבגה המגמה ,ךכו םרובע םג ךשומ םרוג תווהל ולחה םימולהיה .(םינש תואמ
םיסנמה םימולהיה תורבח לכ רובע הכישמ דקומ הווהמ תונורחאה םינשב הלחהש
.הז "שדח" דעי להקל םג ןווכל

תקיזומ .דוע אל ךא ,ורנומ ןילירמ הרש ..."השיאה לש םיבוטה הירבח םה םימולהי"
פוה פיהה ירמז .םימולהי יבגל םירבגה לש םמלוע תסיפת לכ תא התניש פוה -פיהה
ינלגרודכ ופרטצה םהילא ,הרקויה ינבאב ןיינע עיבהל ולחה רשאו ידאד פאפ ומכ
.םימולהי םע םירבג :שדח דנרט לש ותליחתל ומרג ,םאהקב דיוויד ומכ תרמצ
ףא תשייבמ התייה אלש תיקנע ןבא םע םולהי ליגע תרוצב עיפוהל םילוכי םימולהיה
.תעבט תרוצב םגו םידבכ םימולהי ץבושמ ןועש תרוצב ,תידווילוה תבכוכ

?אוה וא תא ,רתוי לודג םולהי לבקי ימ טילחהל קר ראשנ וישכע זאםירבג