םישנ םע םישוע םירבגש תויועט

רתוי וב םיבוטש הלאכ שי קחשמ לכב ומכו תונמאו ןורשכ לש גוס שרוד םינימה קחשמ
.םיחילצמ אל טושפש הלאכ שיו
.בושו בוש םיספספמ םה םללגבש ,םישנ םע םישוע םירבגש תוצופנ תויועט המכ הנה

"בוטה רוחבה" םורדניס
.הדוקנ ."בוטה רוחב"ל תוכשמנ אל ללכ ךרדב םישנ
"תיתייח" המרב הכישמ לש הקומע השגרה לע ססובמ הכישמה לש ישנה ןונגנמה
.הזה ןונגנמה תא ליעפמ אל טושפ "בוט רוחב" תויהלו
ינימ לכ םע תואצוי "תווש" תורוחבש בל תמש רבכ יאדוב "בוטה רוחב"-ה אוה התא םא
ותיאש דחא רוחב שי לבא ,םהילא תוכשמנ ןה ךיא ןיבהל וליפא לגוסמ אל התאש םירבג
.ךתיא - תואצוי אל ןה
.רוזעי אל רבד םוש ,ותוא הנשתו םורדניסה תא לבקתו ןיבת אלש דע

"םירושיאה שפחמ" םורדניס
םרוגו תוקומע תומרב ןבצעמ הז ,השוע התאש רבד לכל השיא לש רושיא שפחת לא
הלועפ לכל המכסהו רושיא תשקב ללוכ "הפי םישנ לא גהנתהל" ש בושחת לא .הייחדל
.השוע התאש
דחא אלו תויטלחה רסח ,הרדש טוח רסח ,ןוחטיב רסחכ ספתנ התאש איה האצותה
.ותא ןוחטב שיגרהל הלוכי השיאש
וז יכ ,ךתוא ובבחיש ידכ הער הרוצב םישנל גהנתהל ךירצש הנווכה ןיא ,רורב היהיש
.הכיכרב אלו רבגב תוניינועמ םישנש ןיבת לבא ,תידיימ הליספ היהת
"?םויה תושעל ךל אב המ ,בוט" :לאשת התיא תאצל הצרתש םעפ לכ םא :תישעמ המגוד
ידו ,השיאה לצא תויטלחההו המזויה תא ריאשמ ןמזה לכ התא יכ ,ןוכנ אל לעופ התא
."...דבל תחא םעפ טילחת ףוס -ףוס ילוא" :הבושתה תא לבקת התא רהמ
.לדבהב שיגרת דואמ רהמ .רחא וא הז םוקמל תכלל ךל אב ברעהש עידות ,הז םוקמב

ענכשמה
לא ("בוטה רוחב"-ה התא ילוא) ? ךלש ןיינעב שממ אל איהו הדומח שממ יהשימ תשגפ
ןתינ אלו ןאכ דבוע אל ןויגה .ךילא ךשמיהל "הכירצ" איהש ןויגהב הל ריבסהל הסנת
.הכישמ "ריבסהל"
ךשמיהל הריואהו תוביסה תא רוצית ,ךילא ךשמיהל "ךירצ"ש ריבסהל תוסנל םוקמב
.ךמצעב ךילא

"הכישמה שכור" םורדניס
הנתמ הל תינק ,הבוט הדעסמל התוא תחקל ,יהשימ םע תאציש ךל הרק רבכ ,םתסה ןמ
.הייחד - אל ךיא ,תלביקו םיחרפ םגו הפי
."בוט תוחפ הברה" הילא סחייתמש והשימ םע תאצוי איה וישכעש אלא ,הז קר אל
םצעב ,בוט סחיו קוניפכ שפתנ ךלצאש קוניפה :רבסהה הנהו יעבט קר הזש עדתש בושח
יב ךלש ןיינעה תא שוכרא ינא זא ,ימצעלשכ עיצהל המ ךכ לכ יל ןיא" םישנל רדשמ
."קוניפו תונתמ םע
ןויסינכ וליפאו ןוחטיב רסוח לע ךלש םזגומ יוציפכ וז תוגהנתה תושפות םג םישנ
.ןהיפלכ יביטלופינמ
.םולכ תנבה אל תמאב...הבוט הדעסמל םישנ תחקל רוסאש בתכנש הממ תנבה םא

"םימדקומה ןיאושינה" םורדניס
."םיסחי תכרעמ"-ב רשי ליחתת לא .הנושארה האיציה ירחא םיקומעה ךיתושגר תא קולחת לא
תידיימ התא ,הכישמ דירומ דימ הז ,םמעשמ הז .ךניעב ןח תאצומ איה המכ דימ עידות לא
.רגתא הווהמ אלש רוחבכ שפתנ
ץורפל דיימ הנושארה האיציה ירחא רשפא יאו םכיניב אירב חתמ תונבל םדוק ךירצ
.םיסחי תכרעמב
איהו התיא ליחתהש ןושארה אל התא ,"הווש" תמאבש תחא תאצמ םאש ןובשחב םג חק
."םלוכ ומכ" תויהל אל לדתשת זא ,תופצל המ רבכ תעדוי

ישנה הכישמה ןונגנמ תנבה
ךשמנ רבג - תינוציח תכשומ השיא האור רבג .טושפ דואמ אוה ירבגה הכישמה ןונגנמ
.תינימ הכישמ תידיימ
.דדומתהל ךיא עדת אל דבוע אוה ךיא ןיבת אל םאו בכרומ רתוי הברה ישנה ןונגנמה
.בושח הז םגש יאדובש תורמל ,ינוציח הארממ קר בכרומ אל ישנה ןונגנמה
? "תווש" םישנ תרבחב "םיינוניב" םירבג תיאר םימעפ המכ רכזיהל הסנ
ןה .םהלש הארמל קר אלו םירבגב תומיוסמ "תויוכיא"-ל תוכשמנ םישנש איה הבושתה
.שיגרהל ןהל םרוג רבגש ךיאל תוכשמנ
הארתו תושחרתה לש הריוא ךביבס רוצ ,ןיינעו חתמ רוצ ,ףוג תפשב ןוכנ שמתשהל עד
תמרו תונידע לע רתוול ילב יטלחהו יביטרסא היה .תידיימ הלעת ךלש החלצהה תמרש
.רתוי דוע הלעת ךלש החלצהה

ףסכ
.םישנ םע חילצהל ידכ רישע תויהל בייח אל התא לבא ,קיזמ אל ףסכ
.ךלש ץמאמה תא תווש אל הארנכ הלא לבא ,תושפחמ םהש המ הזש םישנ שיש ןוכנ
.תינוציח הרוצ וא קנרא קר אלו ןיינע ,רגתא ,תומיוסמ יפוא תונוכת תושפחמ םישנ
.הדוקנ .חילצת התא הזה ןיינעה תא רוצית םא

יופצ היהת לא
...ךיתוינכות המו ךיתונווכ המ ,הצור התא המ ןותנ עגר לכב עדת השיא םא
םיתיעל ,הייחד קר ןיינע רוציל חילצת אל ךכ .ם מ ע ש מ .דחא רבד קר תויהל לוכי הז
.תרבסומ אל הייחד
...והשמ םש רסחש עדת קר איה ,ךילא תכשמנ אל איה המל עדת אל איה םיתעל
.יופצ היהת לאו ןוחטיב רסוח תשגרהל םרוג הז יכ ידמ רתוי אל ,םימעפל עיתפהל הסנ

.דואמ ןטק םימעפל אוה החלצהל הליספ ןיב קחרמהו בכרומ דואמ קחשמ אוה םינימה קחשמ
התא ,תונושארה תואיציב ,ךיניעב ןח אצומ אל הז םא םגש רוכזו המכוחב להנתהל עד
!וב חצנל ןתינ אל ,קחשמב קחשל ילב ,עודיכו .קחשמ קחשמ

םירבג