רשוכה רדחל שבלת המ

דוחייב ,תורוחב םע ליחתהל רשפא םהב םיילאידיאה תומוקמה דחא אוה רשוכה רדח
.ךייחב היונפ היינש לכ הלכמ ךלש הדובעה םא
.סקס תיוור הריוואהו םיעיזמ םלוכ ,לכ םדוק
לכ תא בוט יכה תוארל לוכי התא ,ןומיאה ידגבב רשוכה רדחל תואב תורוחבשכ ,תינש
.םוי -םויה ייחב ריתסהל תוחילצמ ןהש םירבדה
.ףוגה דגבלו סטייטל תחתמ תולקב תצבצבמ הלגלגע ךרי לכו ספור ןבשי לכ
טמק לכ טעמכ תוארל םירשפאמה ,םידמצנ םידב םה םישבול םתוא םידבה ,ףסונב
.יאוותו

.ןטנטק ןמוש לפק לכ תוארל תולוכי ןה םג ,םינוויכה ינשל תדבוע וז הירואיתש ןוויכמ
רדחב שובלל םלשה ךירדמה תא ךיינפב איבהל ונטלחה ,ךבטימב האריתש ידכ זא
.רשוכה
.ןכיביוא תא תעדל ידכ ,וב ןייעל יאדכ ןכל םג ,תונב

תוחונ
.תיברמ תוחונ לע רומשל יאדכ ןכל ,ןמאתהל תאב תאז לכב ,הנושארבו שארב
המכ רחאלש ,םינידע םידב שובלל םעט ןיא ןכל תוישפוחב עונלו חתמתהל ךירצ התא
.לבזה חפל רשי ועיגי םינומיא

םידב
.רטסאילופ םע תברועמ הנתוכ וא הנתוכ ידבמ תוצלוחו םייסנכמ שוכרל ץלמומ
.תולקב חתמנש ,יטסלא רמוח אוה רטסאילופו םשונ דב איה הנתוכה
םימשונ אל הלא םידב ןכש ,םייטטניס םידבמ ןומיאל םידגב שוכרל אל ודיפקה
.תוימומדאלו רועב יוריגל םורגל םילוכיו

םיעבצ
.תויטנגלאו תוטשפ ןיב ןוכנ בולישב הנומט שובלה תחלצה ,ןאכ םג ,םוי -םויה ייחב ומכ
ןיב םיאתהל הסנו תושקשוקמ תוצלוח שבלת לא .םיעבצ 3-מ רתוי לש בולישמ ענמיה
.םיעבצ 2-3 ליכהל הכירצ ךתעפוה .םייסנכמל וא םיילענל הצלוחה
.םודא וא רופא ,ןבל ,רוחש ומכ םידיחא םיעבצ לע ךל

תוצלוח
.תיבל וריאשת םהינימל וגולה ילמסו םיקעוצה םיספדהה תוצלוח תא
.ןהינימל טרופס ידגב תוינרצי לש םינטק םילמס תואשונה תוצלוח שובלל ןתינ
וננכותש ,םימשונ םידבמ תויושע ןה ןכש ,תיביטרופס תוליעפל ודעונש תוצלוח ושכר
.וז תוליעפל דחוימב
.קטוקסידל וריאשה ןתוא .תודומצ תוצלוחל םוקמה אל והז

העיז ימתכ
,דחוימב םיטלוב העיזה ימתכ ןהב םינווגב תוצלוחמ ענמיה ,העזהל הייטנ ךל שי םא
האצותכ יחשה תיבב םיבוהצ םימתכ תולבקמ תונבל תוצלוח .םודאו ריהב רופא ומכ
.טנרודואידהו העיזה בוברעמ
.רוחשב קובדל ףידע
הקיטתסא לע רומשל ףידע תאז לכב לבא ,ןמאתהלו עיזהל תאבש חכשנ לב םנמא
.תילאמינימ

םייסנכמ
.רקי תיסחי טירפ םה םייסנכמ ןכש ,רתוי עיקשהל וכרטצת הז טירפבש חינהל ריבס
.תוצלוחה תקלחמב זזקל רשפא ,הגאד לא

,םיילגרה ירירש ןומיא וא הציר ,"םיילגר תדובע" עצבל ךלוה התאש עדוי התא םא
!!!תורצק םייסנכמ שבל ,הנושארבו שארב
ריווא לש רבעמ ורשפאיו ,רתוי הבר תולקב עעונתהל ךל ורשפאי תורצקה םייסנכמה
.םיילגרה ןיב
רסוח תשגרהל ךל ומרגייו ךתעונת תא וליבגיש ,ידמ תודומצ םייסנכמ לע ךלת לא
.חנזומו לשורמ הארמ רוצית תרחא ,ידמ ףפור והשמ לע ךלת לא ,ינש דצמ .תוחונ

םודאו ,רוחש םיעבצב תוגוז 2-3 תונקל יאדכ .םיעבצ םומינימ לע דיפקהל שי ןאכ םג
שובל טירפ םה םייסנכמ ןכש ,םיריהב םיעבצ לע תכלל יאדכ אל) רופאו רוחש וא
.םיילענו הצלוח לש עבצ לוכ טעמכ םיאתהל לכות הלא םיעבצל .(תונערופל דעומה

ףוגל תואימחמ הלא תורזג ןכש ,תבחרתמ וא הרשי היהת םייסנכמה תרזגש ודיפקה
.םיילענה םע רזומ ןפואב ורבחתי הטמל תורצ ןהש תורזג .םיילענה תא הפי תוסכמו

ןומיא תופילח
!!!אלללל

םיילענ
!!!רתויב הבושחה איה תוחונה וב ,רתויב רקיה טירפה והז
!!!טרופס ילענ דבלמ ,םיילענ לש רחא גוס ףא וא סרקינס שוכרל ןיא
שי טרופס תרבח לכל .םיילענל וב םיקסוע םתאש טרופסה גוס תא םיאתהל וסנ
.'בויכו יבוריא ,סינט ,הצירל תודעוימש םיילענ
םיעבצמ ענמיהל וסנ .םיעבצ תוחפש המכ לע דיפקהל ולדתשה םיילענה תריחבב ,בוש
.טרופס ילענ לע עיפוהל םיגהונ םימעפלש ידמ םירהוז

!ןמאתהל ...דחא רבד קר ראשנ ,דויצה לכ תא םתשכרש ירחא וישכעו

םירבג