רויד ןאיטסירכ לש תושדחה םינפל הרחבנ ןור'ת זילרש תינקחשה


תויהל רויד ןאיטסירכ תרבח םע הזוח לע המתח ןור'ת זילרש תינקחשה
.,J'adore הרבחב רתויב רכמנה םשובה תא ומסרפיש "תושדחה םינפה"
.םוסרפה יעצמא לכב קנע תומוסרפ לולכי אוהו ויתסב ליחתי ןייפמקה
.רלוד ןוילימ 3-5 ןיב הוושה םינש 3-ל הזוח םתחנ יכ עודי ךא ,םיעודי אל הזוחה יטרפ
בצעמהו טיינ קינ םלצה ןיב הלועפ ףותיש הווהי ,ןור'ת לש הבוכיכב ןייפמקה
התוא ךפהו ,רויד לש תימדתב ךפהמל םרג ונאילג .ונאילג ןו'ג יתיירורעשה
.תיסקסו תיטנגוורטסקא ,תיביטקובורפ הרבחל

המוד ןייפמק הקישמה ,ןמדיק לוקינ לש התביריכ זילרש תא בצממ ןייפמקה
.CHANNEL תרבחב


הדיקפת לע "רתויב הבוטה תינקחשה" סרפב ןורחאה רקסואה סקטב התכז ןור'ת
הילע היה הז דיקפת ןעמל .תיתרדס תחצור תמלגמ איה םש ,"רטסנומ" טרסב
יונישל םרגש המ ,תובר רופיא תובכש םג ומכ הלקשמל םיבר םימרגוליק ףיסוהל
.יוהיזל תנתינ יתלב התייה איהש ,ךכ ידכ דע ,תינוציחה התעפוהב לודג

...תוריהמב ודרוה םירתוימה םימרגוליקהתוליכר