תורתוכב בוש -ןוטליה סירפ

תדרל הקיספמ אל ןוטליה סירפ ,הייחב הברה ךכ לכ התשע אלש יהשימל תיסחי
הנפוא תינרצי ,Guess תנפוא לש תיבה תינמגודל התריחב בקע םעפהו .תורתוכהמ
.םיריעצל סני'גו
.הינרופילק ,סל'גנא -סולב הרבחה לש ויתסה גולטקל המלטצה ןוטליה
הזו ,'תימס לוקינ הנאו רפיש הידואלק ומכ תוינמגוד רבעב ופתתשה הז ןייפמקב
?ףושחמה רוזאב תצק ןוטליהל רסח אל ,ןהילא האוושהב םאה ,הלאשה תא הלעמ

רבעשל וגוז תבכ וא תטהול תטלקב םאב .עובק ןפואב תורתוכב העיפומ ןוטליה סירפ
ףשחיהל תונמדזה ספספל אל תלדתשמ ןוטליה ,"זיוב טירטסקב"המ רטרק קינ לש
.תרושקתל
"ןוטליה" תונולמה תשרל תידיתעה תשרויה איה ,אונשל תבהוא תרושקתהש תבכוכה
.םירוקרזה רואמ אצת אל איהש הארנו
העפוה לכב .םלועה יבחרב ירשפא ץצונ עוריאו הביסמ לכב תוארנ ,יקינ התוחאו סירפ
.הנממ םלעתהל רשפא יאש ,העפוה קופדל תולדתשמ ןה תירוביצ

התרבחו איה הב ,"םיטושפה םייחה" MTV לש יטילאירה תינכותב העיפומ סירפ ,ףסונב
.םייתימאה םייחה םעט תא תומעוטו תירבה תוצרא יבחרב תוטטושמ י'ציר לוקינ

תעדותב ראשיהל הכישממ ,ןורחאה רושעב יתימדת ךפהמ הרבעש Guess תשר
.רוביצה
יריחמ תאלעהו תומסרופמ תוינקחשו תוינמגוד תופתתשהב יביסאמ יתרושקת ןייפמק
יתרקוי הנפוא גתומל התוא וכפהו הרבחה תימדת תא ולעה םינומ תורשעב םירצומה
.שקובמו
.תשרה תויונח לכב רבכ תועיפומ ןוטליה לש היתונומתתוליכר