תוירורעשהמ תונורכז

.ונל תקפסמ דווילוהש תוצצונה תוירורעשהמ תונורכז תצקהבשח הארנכ ןוטליה סירפ
הבוכיכב סקסה תטלקש
רהמ איהש הבוט הכ התייה
...תחא דוע האיצוה


אלש רוינו'ג ינואד טרבור
םימס םע ךבתסהל קיספה
.קוחה םעו


ןיב תמסרופמה הקישנה
סריפס ינטירבו הנודמ
.םלועה לכב םילג התשעש


תנואתב המשאוהש ירב ילה
.חרבו עגפ


םע היהש ןמזבש טנרג וי
הנוז םע אצמנ ילרה תבזילא
.ןוארב ןיוויד םשב


ןוסק'ג טנ'ג לש דשה תפישח
.קיילרבמיט ןיטס'ג םע דחיב


הגרדמה לפשל עיגהש הטלונ קינ
רצעמה תנומת וזו רצענשכ
.לכה תרמואש


ןלוכמ הלודגה הירורעשה ילוא
ןוספמיס יי'ג .וא לש ויוכיז איה
.עציבש םיבשוח םלוכש חצרמ


ןוסרדנא הלמפ לש סקסה תטלק
הצפוהו םתיבמ הבנגנש יל ימוטו
אל ןוטליה סירפ .טנרטניאב
...הז תא האיצמה


לכה ול שיש ימ םגש הארנכ
.קפאתהל לוכי אל םימעפל
תבנוג הספתנ רדייר הנוניוו
.תויונחמ


ורפתנש םיינעל תונתמה תירורעש
הרפוא לש התנש תא הפרט םיינע י"ע
.תמייוסמ הפוקתל


סמאיליוו הסנוו
רתוול הצלאנש הקירמא סימ
תונומת ומסרופשכ ראותה לע
."סואהטנפ" ןוחריב הלש םורע

תוליכר