תונומתב תוברת ילדבה

הקירפא
הקירמא
םדרטסמא
הילרטסוא
תפרצ
יאווה
ןפי
וקיסקמ
דרפס
ססקט
דנליאת
יאנפו תוברת