ינבל ןרע / תונצלפו תוציפא לע

.ןיי בבוח ימצעמ קיזחמ ינא
תא םקממ יתייה לבא ,ןושלה תוטולב דילש םעטה ירירש חותיפ תלוכיל לובג ןיא ,ןוכנ
םייפקשמ) םיצוחנה זירוססקאה לכ םע ליחתמ ןצלפל גרדושמ טוידה ןיב םש יא ימצע
.('וכו תיתנפוא ימס תחרק ,תרגסמ יקד םילוגע
ןייה תקיריו קוצקצ ידכ ךות אבה טפשמה תא עימשמ םייחב יתוא וספתת אל ,ןוכנ
."תישדלגנב תרוסנ יבבשו האמח ,םיזופת לש המורא ןייל שי ...מממממממה" :ותקקרמל
"יתוריפ" הלימב שמתשהל תחא אל יל אצי (כ"דב ילע ףדעומה דצה אוהו) ישילש דצמ
.ןנד בקיה תא וא ריצבה תנש תא חבשל וליפאו
רתוימה סקטה אוהו (לפתה לא הז הרקמב וא) רקיעל םיעיגמ ונחנא םירבח ןאכו ,לבא
הנורחאה לע םג ילטייל חסופ אל ,הז ילנאחכב סקט .תודעסמב ןייה ביבס להנתמש
.קלדה תונחת תויקטסבש

ךתוא ענכשל הסנמו דליילמוסה עיגמ וב ,ןייה תנמזה בלשב דוע ליחתמ עודיכ סקטה
קר טירפתב שיש הזש רמולכ ,ךלש םייחהמ ןיבמ אל טושפ התאש םיתפומבו תותואב
ךלוה אל הזה יפיצפסה לדנפניזהש ,םיחבושמ תוניי םהש ללגב הז ,םיילארשי תוניי
.תיניערג האושל רתויב בורקה רבדה אוה הזה ריצבהשו תאזה המראוושה םע בוט
(לאערזי קמעל הפאנ קמע ןיב םש יא םקוממה) הוושה קמעל והשכיא םתעגהש ירחא
ויניע תא לגלגל ול תמרוגו םישרקה לא קינדוננייה תא הליפמש ילש השירדה העיגמ
?"ררוקמ ןייה תא לבקל רשפא" :םיימשה רבע לא
רירקו ךושח ןורדח לא תסחייתמ רדחה תרוטרפמטש ןוכנ ,יביבח םיחוכיוו ורזעי אל
אלו ,ראוני שדוח עצמאב ןחלושה לא דובכ רחא שגומש ,היילרב ה'ד-וטאש ייפתרמב
תולעמ 40-שמשל הנופ-ןחלושה לע חנומ-טסוגוא עצמא -ןויצל ןושארב הקיזחמ שממ
,(םולח ךא הז היה אמש וא) אוהש ןכיה הארק הרורצ הרצלמה .שארמ דובא ברקה .לצב
.םהל ןיא ללכבו רק םישיגמ אל םודא ןייש
היראנילוקה תגספמ םייתש וא תחא הדעסמב לוכאל יל אציש דיגהל םוקמה ןאכ
,םיחרואה לש םהיתונמזה יבגל םירצלמה יפמ ץויצ יתעמש אל םייחבשו תימלועה
ויניע תא לגלגל לוכי (רגובמו דבוכמ רוחב) רצלמה ,ןוכנ .םתוא ולאש ןכ םא אלא
וליפא וא סקופ הל-א ברעה תצלוחו הראזמ ברעה תלמש ,םלוה אלה שובלה יפלכ
לבא ,תראשהש בולעה פיטה רבע לא םזגומ "וקוב יסרמ"ב הוולמ לק קוצקצ עימשהל
,ןלהסו ןלהא - יסרוא רייפ לש םילולבשה ןירט לע פושטק חורמל הצור יאקירמא םא
.ךלמה אוה חוקלה ,ךולרמ יבגר ךל ומעני - רזירפהמ ךלש ןייה תא הצור התא םאו
יצחו שדוח לש סרוק תאז לכב השע םדא ןבה ,אלו אל - תנוטנטקה ונצראב לבא
ךלמה יווצ ןכלו הנש יצחל בורק רבכ המיס תייקטסב רצלממ תאז לכבו רומדתב
םע ךלוה ןבל ןיי" ו "בוש הרפה תא םיגרוה תרחא ,םוידמ םילכוא רשב" :יכ םירומ
לש קייטס םוידמל ומצעב ךופהי "והיד ןומ" דרמתהל זעיש ימו "רשב םע םודא ,םיגד
.אבה חוקלה

.ןייה תא ןימזהל ףוס -ףוס תחלצה ,סקטה לש אבה בלשל רובענ
תא דובכ רחא ךל הארמו רוגס קובקב זחוא אוה ודיבו ךילא וכרדב רצלמה זזפמ זא וא
.עלביילה
אורק םיעדוי םניא ןאכ םירצלמה" :רומאל הצור םאה ?הזה הנושמה גהנמה רשפ המ
םעפהש םהל ןמסלו אורקל ךילע ןכלו קובקב הארנ ךיא ילגיוו םיעדוי קר אלא ,בותכו
ימצעה ןוחטיבה ןולבב רצלמה עקותש יפוסה רמסמה הז אמש וא ,"בוט םהל אצי
המ תנמזה תמאב םא קודבתש יאדכש ,רגפמ ךכ לכ התא" :דיגהל ונוצרב ךלש זרפומה
."טרחתהל רחואמ אל ןיידע אל םאו ,תיצרש
ףניהב וכרדל ותוא חלשל םוקמב .קחשמה םע הלועפ םיפתשמ ונאש אוה בוצעה עטקה
ןייה הזש בוט -בוט םיאדוומ ,ונשאר תא םיניכרמ ,םייפקשמה תא םיביכרמ ונא ,די
.רושיאל שאר דבוכב םינהנהמו ונמזהש ריצבהו
,הנאו הנא ותוא ענענמו קובקבב זחוא רצלמה ,לביטספה לש אישה עגר עיגמ וישכע
דיל הז לכו .בשחנ רתוי הז יכ ,הלאה םייביטימירפה םינחתופה דחא םע וב קבאנ
חותפ רבכ הזש וא זא - חותפ הז תא איבמ אוה םאש הלילחו סח בושחת אלש ,ןחלושה
.המינפ ןיתשה אוה רק ןייה תא תשקיבש ירחאש וא ,שדוח
ךירצ אלו ,תוזיגרמ םעש תוכיתחב אלמתמ ןייה וב בלשה הז םירקמהמ %50 ב ךרעב
ול בטומו ם"וקבל דויצה תא ריזחה ןייה הזה בלשבש ןיבהל ליבשב ץיפא דואמ תויהל
.לושיב ןייל ךופהל

"?םועטל הצור ימ" :הישוקה העיגמ זאו
תרוסמ ןכו הפורצה הקיגולה ןכש ,יראנילוקה ןוקיסקלב םוקמ הל ןיאש הלאש וז
םעוטש הז םג אוה ןייה תא ןימזהש ימ - היגוסב ועבק םינשב תואמ תב תיטסניבוש
.תותשל לגוסמ ןיידעש רתויב רגובמה רבגב רבודמ היהי ללכ ךרדבו
לש םיבנעה ןויגל תוא תא לבקנ וב התמוכה עסמ ףוס לא םיעיגמ טעמכ ונחנא ,ןכ ,ןכ
."םוריע אוה רצלמה" :קועצל יל רתומ ןכבו ."םיזוואה תשמח ידופיש"
ןחבמה ,תאז לכבו ,ליעגמ אוה םא םג ,ןייה תא ריזחמ דחא ףא יתיאר אל םלועמ
ןכא התאש םשרתמ אוה .רצלמה אוה יתימאה ןחובה וב ,המיעטה ןחבמ אוה ןורחאה
ףוגהמ םשרתמ התאשו (יחרזמ למרכ יבקי לש תרבוחב בותכש יפכ) עבצהמ םשרתמ
םשרתמ התאשו ,הפנסה ירחא לבפמק ימענ לשכ תוכוראה םיילגרהמו ןייה לש
:התא למלממו ןותלד לש שודיקה ןייב שדוק תדרחב ךיתפש תועגונ זא קרו המוראהמ
..."ןייה תייתש עגר לא ונעיגהו ונמייקו ונייחהש 'ה התא ךורב"

יאנפו תוברת