ןיי תויוות אורקל ךיא

.ןיי ןימזהל ךיא יסיסב ןפואב תוחפל תעדל יאדכ ,הדעסמל םיאצוי םתאש האבה םעפב
איה ,תיוותה לע בותכ המ ןיבהל תלוכיה לבא ,רצלמהמ תוצלמה שקבל רשפאש ןוכנ
...םכל שיש ורעטצת אלש ,תלוכי
.ןגלבב רדס םכל השוע Beauty.co.il תווצ

לוהוכלאה תומכ
זוחא 20-ל דעו ןחלוש תונייל זוחא 7 ןיב הענ ,(alcohol content) וא לוהוכלאה תומכ
.תיוותה לע לוהוכלאה תומכ תא ןייצל ,הבוח תמייק .ירש גוסמ ןייל

לודיגה רוזא
.םינשי תונייב רקיעב תאזו ןייה לש ומש תא םיתיעל עבוק ,(appellation) לודיגה רוזא
.םייושע םה ונממ םיבנעה גוס םש לע ללכ ךרדב םיארקנ ,םישדח תוניי

קובקבב תומכה
1.5 דעו ל"מ 750 לש םיקובקב ןיב הענ (bottle volume) קובקבב תומכה ,ללכ ךרדב
לע התוא אוצמל ןתינ םיתיעל ךא ,תיוותה לע דימת טעמכ תניוצמ תומכה .רטיל
.וסיסבב ללכ ךרדב ומצע קובקבה

ןייה םש
רקיעב תאזו םיבנעה לודיג רוזא םשל ההז ללכ ךרדב ,(name of wine) ןייה םש
.םיבנעה גוסמ רזגנ םשה ,אמגודל ב"הראמ תונייב .הפוריאב םירצוימה תונייב

ןרציה םש
.ןרציל ןרצימ הנתשמ ןייה תוכיא ןכש בושח ונה ,(producer) ןרציה םש

ןייה תוכיא
םיחבושמ תונייב םלוא ,תיוותה לע העיפומ דימת אל ,(quality of wine) ןייה תוכיא
.ימוקמה גורדל םאתהב העיפומ איה

ןייה גוס
ןיי" תמגוד ינוקל ונהו עדימ ידמ רתוי ףיסומ אל ללכ ךרדב ,(type of wine) ןייה גוס
."שבי םודא ןיי" וא "ןבל

םיבנעה גוס
לע תניוצמ תונייה לכב אל .ןייה רצוי ונממ םיבנעה גוס ונה ,(variety) םיבנעה גוס
.וז היצמרופניא תיוותה

רוצייה תנש
.ןייה רוציי תנש אלו םיבנעה ריצב היה הב הנשה הנה ,(vintage) רוצייה תנש
.ןייה תוכיאל דדמ הווהמ איה ןכש בושח עדימ הווהמ וז הנש
.רוצייה תנשמ םיבנעמ רצויי ןייהמ זוחא 85 תוחפל יכ שרדנ ללכ ךרדב

תונוש תוצראמ ןיי תויוותל םירבסה ףורצב תואמגוד רפסמ הנה


לוהוכלאה תומכ-1
לודיגה רוזא-2
קובקבב תומכה-3
ןייה םש-4
ןרציה-5
ןייה תוכיא-6
ןייה גוס-7
םיבנעה גוס-8
ריצבה תנש-9


תיאקירמא ןיי תיוות


תיתפרצ ןיי תיוות


תיקלטיא ןיי תיוות

תינמרג ןיי תיוות


לדגמ ןרצי -1
ריצב תנש -2
בקיו רפכ -3
םיבנעה גוס -4
ןייה תוכיא גוס -5
ןייה ןונגסו םעט -6
ןייה תוכיא -7
ימשר המיעט רפסמ -8
קובקבו רוצי -9
ןיי רוזא -10
םירטילב ןייה תומכ -11
לוהוכלאה תומכ -12
ןרציה תבותכו םש -13
לודיג רוזא תת -14

תידרפס ןיי תיוות


(bodega) בקיה םש-1
(region) לודיגה רוזא -2
(varietal) םיבנעה גוס-3
(vintage) ןייה רוציי תנש -4

יאנפו תוברת