אספרסו בר מנדרין - הסניף הגדול ברשת

ןירדנמ תיבב תשרב רתויב לודגה ףינסה תא הליעפמ רב וסרפסא תשר
.ביבא לת ןופצב

,יקסע תושיגפ ןולס ללוכו ר"מ 500-כ לש לדוגב ונה ,םיל ףיקשמה ףינסה
ריהמ הפק רוזאו תואקשמ רב ,םיל ביהרמ ףונ םע הרוקמ קד ,לודג לכוא םחתמ
.םחתמבש עונלוקה יתב יאבל םג םיאתמה

.ברעו םיירהצ ,רקוב תוחורא ללוכו רתויב ןווגמ ונה טירפתה

,םיקיטוב תויונח ללוכה ןירדנמ תיבב שדחה ירחסמה םחתמב חתפנ ףינסה
.דועו ןיילק ר"ד ,בל תשרב עונלוק יתב

.ירחסמה םחתמה יאבל הדומצ עפשבו םניח היינח

03-6995030 :ןופלט

הפייסבוק של אספרסו בר מנדרין

אספרסו בר מנדרין
אספרסו בר מנדרין
אספרסו בר מנדרין
אספרסו בר מנדרין
יאנפו תוברת אספרסו בר מנדרין