ןיי רב היינדעמ - ילד רב וסרפסא

.ןירדנמ ןולמב ןיי רב היינדעמ תחתופ רב וסרפסא תשר
ןירדנמ רב וסרפסא - תשרב רתויב לודגה ףינסל תוחא הנה היינדעמה
בוט הפק דצל תוניבגו םיקינקנ ,תוכיא ירצומ לש ןווגמ היינדעמב
.רב וסרפסא תשר לש תורשהו םיה דיל הבוט הריוא בלשמה עקשומו לודג ןיי רבו
תוניבגו םיקינקנ תטלפ דצל הבוט ןיי סוכ תותשל אתוחינב תבשל ולכות
.התיבה בוט והשמ תחקל םויסלו


03-6995030 :ןופלט

אספרסו בר מנדרין
אספרסו בר מנדרין
אספרסו בר מנדרין
אספרסו בר מנדרין
אספרסו בר מנדרין
יאנפו תוברת אספרסו בר דלי