ץיקב ןומרחה

.....ממממ.....ןומרחה
לכל םיהדמ לויט ...לולצ תוגספ ריוא ,החפשמה לכל ףיכ תויוליעפ ,םמהמ ףונ
!!!!ףרוחב קר אלו החפשמה
תונהיל םכל ורשפאיש ץיקב םג תויוליעפ לש בחר ןווגמ עיצמ ןומרחה רתאש רבתסמ
.הנשה תונוע לכב ןופצה לש ןופצהמ
רקוב תעשל ןועשה תא ונוויכ ,ךרדל הדיצ ונכה ,םידגבהו דויצה לכ תא ונזרא זא
.ןומרחה תארקל ונימעפ תא ונמשו תמדקומ

.הנתמהב הכורכ אלו המיענו הלק הסינכה :רתאל הסינכב ליחתנו
.הגספל ליפעמה םירקבמ לבכר ןהבש הנושארה ,תויצקרטא רפסמ ונל וכיח רתאב
.םמהמ ףונהו ןוויכ לכל תוקד 15-כ ךרוא לבכרה לולסמ
השילג תיווח -םירהה תולחזמ לא ונתוא הליבוה תוקד 5 לש הלק הדיעצ ,ןכמ רחאל
.תיפיכו הטיטרמ
יפונ ןיב 'מ 950 לש לולסמ םע ,ץראב הנימב תידוחיי "םירטסקא" םירהה תלחזמ
(שלוגה י"ע הטילשל תנתינה) ש"מק 45 לש תוריהמ ,םייארפה ןומרחה
תרחא הרפסומטאב יוליבל הובג ונתוא החקל תועיתפמ תודיריו תוילע ,םיבוביס
.(גוזל וא דיחיל המיאתמ השילגה)
רויסב ונחניקו ,רוזאב חמוצהו יחה םע תורכיה םיללוכה םיכרדומ ץיק ירויסב ונכשמה
אלפנ ריווא גזמב תאז לכ...."הנידמה לש םייניעה" ןומרחה רה לעש ברקה תועבג לע
.םיהובגה םירהה לש
ץיקב םג עיצהל הזה םיהדמה רתאל שי המ תוארלו ץיקב ןומרחב רקבל הוושיאנפו תוברת