תכייחמ איה םדוק

.בוש םלעיהל ידכב קר ,רזוח ךויחה ךכ רחא עגר .גומנ ךויחה ןכמ רחאל דימ
?תירותסמ הכ העבה דוכלל רייצה חילצה דציכ ?תרבגה ינפב שחרתמ המ

.הזיל הנומה תא ורייצב ויתונווכ לעו י'צניו הד ודרנואיל לע ובתכנ תובר תוירואית
תויעדמ תוירואית המכ קפסנו תירותסמה העבהה לע רוא טעמ ךופשנ וז הבתכב
.וז העבה תוריבסמה

תבשחנ איה ,עצוממה רייתלו ,סירפבש "רבול"ה ןואיזומב הווארל תגצומ הזיל הנומה
.ובש תולודגה תויצקרטאהמ תחאל
.ץע לע ןמש רויצ ,מ"ס 53 x 77 ולדוגש ,רויצ לע איה המוהמה לכ
.םירהו עבט ףונ הירוחאמו ,הנמז תנפואב השובלה ,השיא תומד ליכמ רויצה
.(1479-1528) םינשה ןיב היחש ,הצנריפמ הזיל הנומ איה רויצב השיאה
הלבק ךכ בקעו ,ודנוקוי'ג -לד וקס'צנרפ זאד העודיה תומדה םע הנתחתה 1945 תנשב
.(ודנוקוי'ג תשא) "הדנוקוי'ג -הל" םויה דע עודיה הייוניכ תא

רשא םוקמ לכל ומיע ותוא אשונ היהש ,תינוציק הכ הרוצב רויצה תא בהא ודרנואיל
.ןושארה האוסנארפל תפרצב רויצה תא רכמ אוה ,רבד לש ופוסב .ךלה
.תוקתעהו םיבר םייוקיחל רוקמ היהו ןפוד תאצוי הרוצב ךרעוה רויצה ,וכרד תליחתמ
.סנסנרה תפוקת לש רכיהה טרטרופל ךפהנ רויצהש ,רמול רשפא
.רבולה ןואיזוממ בנגנשכ ,תורתוכב בככל רויצה רזח 1911 תנשב
.רתוי רחואמ םייתנש הצנריפב ןולמב הלגתה אוה
,ינש דצמ םותסו דחא דצמ התפמ הארנש ,הזיל הנומה לש הינפ לע ירותסמה טבמה
.םלוע תליהת םסרופמה טרטרופל קינעה
תוכירכ ,םירצומ לע עיפומ רשא ילובמיסו יפוסוליפ ,יטתסא למסל ךפה הז רויצ
.םייקוויש תונויערו םירפס

תחיתפ יכ םידמל ונא ,הלוזנריפ ,16-ה האמהמ יקלטיאה דמולמה בתכש רמאמב
.תיטנגלא העבהל הפוקת התואב הבשחנ ,הפה ידיצב הלקה םייתפשה
.הנומתה לכ לע טלתשמש ,ןידעו ןטק ךויח ותוא תא שי הזיל הנומל ןכל

תיתגרדה תוססומתה -"וטאמופס"ה תקינכטב ודרנואיל שמתשה ,הז טקפא גישהל ידכב
ןמז לש תרדגומ אל השוחת תניתנו לצו רוא ןיב תידימת היצקארטניא ,תורוצה לש
.הליל וא םוי -רויצה
ונא דציכ ,וינפל יחש שיא לכמ רתוי עדי ,םדאהו עבטה לש עודי רקוח היהש ,ודרנואיל
.וניניעב םישמתשמ
האיפקהש ,הנומת ומכ היה רויצה הב ,סנסנרה תפוקתב תחוורה רויצה ךרדל דוגינב
.הנומתב תויח רוציל הצר ודרנואיל ,םדאה ייחב וא עבטב דחא עגר
רעישב שמתשמ היה ,אמגודל ,יל'ציטוב .וז היעב לע רבגתהל וסינ םיבר םירייצ
תא אוצמל חילצה ודרנואיל קר ךא ,העונת רוציל תנמ לע וירויצבש ילגהו ףפונתמה
.שחנל ךרטצי אוהש והשמ ,הדיח הפוצל ריאשהל שי :היעבל ןורתפה
לא תמלענ איהש וליאכ ,תלפרועמ טעמ ראשית הרוצה םא ,םיקזח ויהי אל םיווקה םא
.איצמה התוא וטאמופסה תקינכט יהוזו .תויח טעמ לבקי רויצה ,לצ ךות
תורוצל םינתונה ,ינשה ךותב דחא םיסמנה םיעבצהו םירורב אלה ראתמה יווק
.ונלש ןוימדל והשמ םיריאשמ דימתו בברעתהל

.הבש ןירותסמהמ קלח ןיבהל לכונ ,הזיל הנומל רוזחנ םא
תווצק :םירבד ינשב היולת םינפה תעבה יכ ,עדוי םינפ םעפ יא טברש וא רייצש ימ לכ
.םייניעה תווצקו הפה
םהל ןתנש ךכ י"ע ,םילפרועמ הלאה םיטנמלאה ינש תא קוידב ריאשה ודרנואיל
.ךר לצ ךות לא ססומתהל
תמאב איה םאו ונילע תלכתסמ הזיל הנומה םא םיחוטב אל םעפ ףא ונחנא וז הביסמ
.תכייחמ
אל םה םידדצה ינשש תוארל לכונ ,הדיפקב רויצה לע לכתסנ םא .הביס דוע תמייק ךא
.עקרב רשא ףונה אוה רויצב ךכל רתויב טלובה םוקמה .םיהז ירמגל
ונאשכ ,ךכמ האצותכ .ןימי דצב קפואה וקמ רתוי ךומנ ילאמשה דצב קפואה וק
רתוי הפוקז וא רתוי ההובג טעמ ונל תיארנ השיאה רויצה לש ילאמשה דצב םידקמתמ
.ינמיה דצב דקמתנ םא רשאמ
,ןאכ םגש ינפמ) הנומתה לע םילכתסמ ונא ונממ דצל םאתהב ,םינתשמ םינפה םג ךכ
.(םיהז קוידב אל םידדצה ינש
היה המוק רועיש לעב רייצ קר רשא ,תזעונו תידוחיי הקינכט ןאכ שמתשה ודרנואיל
.הל לגוסמ

,דרווראה תטיסרבינואמ ,ןיעה תלועפ ןפואב תיחמומ ,ןוטסגניויל טרגרמ ר"ד יפל
.תישונאה הייארה תכרעמ היונב הב הרוצה ללגב ךלוהו אב הזיל הנומה לש ךויחה
םאתהב ךלוהו אב ךויחה .הנומתב הייהב תעב בהבהמ והשמש התליג ןוטסגניויל ר"ד
.הנומתה לש הייפצה תיווזל
בור תודקמתמ םהיניע ,םינפ לע םילכתסמ םישנאשכ יכ ,תנעוט דרווראהמ תיחמומה
םישידקמו הזיל הנומה לש הינפ לע םילכתסמש תעב ,ןכל .םלומש םדאה יניעב ןמזה
.וילע תודקמתמ אל םייניעה ןכש ,שטשוטמ תצק השענ הלש הפה ,סוקופה תא ןהל
םיללצ .הזיל הנומה לש הייחל לע רשא םיללצה תא םג תוטלוק םייניעה ,ךכ תובקעב
.ךויחה טקפא תא םיריבגמ הלא
ךויחהו ןיעהמ םיקמוח םיללצה ,הזיל הנומה לש הפב תורישי תודקמתמ הפוצה יניעשכ
.היפ לע לכתסת םא תכייחמ התוא הארת אל םעפ ףא ,רמולכ .םלענ םואתפ
לע םהיניע תא םיזיזמ םישנאש ,ךכ תובקעב תמרגנ םלענו אב ךויח לש העונתה תוכיא
.הזיל הנומה לש הינפ יבחר
.וילע לכתסמ אל אוהשכ הפה תא רייצל היה ודרנואיל לע ,הז טקפא גישהל תנמ לע

.חצנל הרותפ יתלב ראשית וז המולעת ?הז תא השע אוה קוידב ךיא זא
.הבושתה תא תעדוי הזיל הנומה קר
...תכייחמ איה הז ללגב ילוא

יאנפו תוברת