םלוצמ רויס -היצנוו

! היצנווב רקבל ידכ ץורת ךירצ אל
.לבתב תודחוימה תחאש יאדוו תופיה םירעה תחא ,קפס אלל יהוז
.ןבא ןקלחו םימ ןקלחש תורכיכו תואטמס ,םירצ תובוחר םירוזש היצנוו תובוחר
איה ,ותוארל ונתעדל רתויב הבוטה ךרדהש ,ךובמכ ןנכות םיהדמה תובוחרה ספיספ
.הניפ לכב אצמנה ,המישנה רצוע יפויה לע גנעתהלו הנווכה אלל לייטל טושפ

אלו .תיבה דיל "הנוח" הריסו םימ לש בוחר םע םיליגרה םיתבה תא תוארל םיהדמ
םצעב אוה הרטשמה בכר םגש תוארל ידכ קר הרטשמ לש הנריס עומשל ,םיהדמ תוחפ
.ץורמ תריס

.תוידוחיי םוליצ תויווז ,םירשפאמ ,ריעה ךות לא םימלענ וליאכש ,היצנוו לש םימה תובוחר

תוריסל םג רשפאמ הזו םיבחרתמו םימה תובוחר םיכלוה ,םיל םיברקתמש לככ
.ריעה חטשל סנכיהל רתוי תולודג

איהש היווחל ,היצנווב רוקיבה תא םיכפוה ,םינדעמהו ןייה ,חבושמה יקלטיאה לכואה
.תירנילוק היווח םג
םיעדוי םיקלטיאה קרש ומכ וסימריטב חנקלו תניוצמה הטספהמ םועטל ,םיצילממ ונא
.ןיכהל
אלו ,ריעה ךותב תואצמנה רתוי תונטקה תוירוטרט וא תוירציפב לוכאל ,ץלמומ
.תויתורייתה תודעסמב

היצנווב תמייקתמה ,הרוטקטיכראל הלנאיבב רקבל ידכ ,השעמל ונעגה ונא
ךותב םיעקוש ,ונמצע ונאצמ םלוא ("תולכירדאו בוציע"-ב הבתכ אורקל ולכות הילע )
םיטקטיכראה יבוט וריווחה םדילש ,ריעה לש המישנה ירצוע יפויהו הרוטקטיכראה
.הכורעתב םהיתודובע וגיצהש

הרוטקטיכראה םע ,המיהדמה וקרמ ןס הצאיפל עיגהל ילב ,היצנווב לייטל רשפא יא
.םכילא וולתיו םייפתכה לע וצפקי ,דיב םחל תצק םעש םינויהו הפקה יתב ,תממהמה

:פיט
,היצנוומ תבכר תוקד 5 תאצמנה MESTRE ריעב ותונחהל ץלמומ ,בכר םע םיעיגמל
.ןוויכל ורוי 1 לש ריחמב ,תוקד רפסמ ידמ היצנוול תאצויש תבכרה תא תחקלו
ורוי 85-כ לש תולעב MESTRE ב ןושיל םיצילממ ונא ,תואצוהב ךוסחל םיניינועמל םג
תנחתמ רטמ 100-כ אצמנה CRIS ןולמב ונרחב ונא .רקוב תחורא ללוכ הלילל גוזל
תיב לעבו םניח הלוענ הינח ,הבוט רקוב תחורא,םימיענו םייקנ ,םישדח םירדח .תבכרה
.םינפ ריבסמ


יאנפו תוברת