?תונבה הפיא דרובונס

דוע הליחתה דרובונסה לש הירוטסהה
םינשה 20 ךשמבו ,םיששה תונש עצמאב
"יתרתחמ" ףנע דרובונסה היה ןכמ רחאלש
.הפוריאבו הקירמא ןופצב םידדוב וב וקסעש
תעדותל ץוחמ טרופסה ראשנ הנש 20
לחה םינומשה תונש עצמאב קרו םינומהה
תועדומו תויראלופופה ,הצואת סופתל ףנעה
.הלדג ףנעל רוביצה

םישנ לש דועית טעמכ ןיא ףנעה לש תונושארה ויתונש -20 ב יכ הדבועה העיתפמ
תונש עצמאב קר.ואדיו יטרסב וא תויורחתב ףנעה תוחתפתהב ליעפ קלח תוחקולה
טרופס ףנע תווחלו תוסנל וזעה רשא תונושאר םישנ לש םינצינ תוארל ןתינ םינומשה
תויורחתב בלשל רבכ ולחה םינומשה תונש יהלשב.קהבומ ירבג אלפה הברמל היהש
רזגמה לש הלודגה הצירפה הלחה זאו םישנ יצקמ,HALFPIPE-ו GIANT SLALOM-ה
םוחתב תוליבקמה תויורחתב ומכ היה םישנה יצקמ תוחתפתה לש יאוול רצות .ישנה
םילדומו םיראטסרפוסל הדימריפה הצקב םיאצמנה םישלוגה לש םתכיפה ,ירבגה
.ולוכ םלועב רעונ ינב יפלא לש יוקיחל

יתלבה דרובונסה יקנע םויה דע וראשנו ויהש רמלאפ ןושו ילאק גיירק תא ויה םירבגל
ןתינ רשא תושלוג 3-ןאד ןונשו טרגאט הלקימ ,ץ'יסאב הניט תא שי םישנלו,םירערועמ
ףנעב ישנה רזגימה לש םוצעה קוניזל תויארחאה ןה יכ טלחומ ןפואב טעמכ עובקל
טרופסה ףנעל וסנכנ םינומשה תונש עצמאבש תוריעצ תורוחב ויה ןתשולש.דרובונסה
."תולוכי תונבה םג" יכ וחיכוהו הזה ריעצה

SIMS תורבחה ואיצוה 1994 תנשב
םילדומ-ורפה ישרק תא CAMPER-ו
דוגיבה תאו םישנה לש םינושארה
.םישנ תודימל דחוימב םיאתמה
תוארל ןתינ םיעשתה תונש עצמאמ
לודיגה זוחא הבש הצובקה יכ רורבב
.םישנה תצובק איה ףנעב רתויב ריהמה
םידעוימה םידרוב שי תורבחה לכל םויכ
וליפאו םישנל םידגב,םישנ תודימל
.דחוימב תומאתומ םילענ
םישנ יצקמ םנשי דרובונס תויורחת לכב
הלכו BIG AIR-מ לחה
.BOARDER CROSS-ב
יטרסב תוארל ןתינש תושלוגה תומכ
.המוצע איה ואדיוה

םלועב דרובונסה ישלוגמ %40 יכ ךרעומ םויכ
יכ תוארל קר לבח...היוטנ דוע ןדיו םישנ ןה
תונורדמב תוארינ ןניא ןיידע ונצרא תונב
תורומשה תוביסמ) דרובונס ןהילגרלשכ םינבלה
ישלוג ללכמ ץראב תושלוגה זוחא.(ןמע
.דבלב םיזוחא השמחכב ךרעומ דרובונסה
.בורקב הנתשי הז בצמ יכ הוקת ונלוכ

יאנפו תוברת