יקסה תכורעת

!!!הברקו תכלוה 2004-5 יקסה תנוע
יקסה תכורעת ביבא לתב הכורעתה ינגב הכרענ ,2004-5 יקסה תנוע תחיתפ תארקל
.דימתמ תססות התייהש ,תיתנשה

.לארשיב יקסה תורייתו יקסה ףנעב םיישארה םינקחשה ופתתשה הכורעתב
וקליחש תויפהפיו הריב יזרב ללכש ,לודג ןתיבב תיפיכ הריוא רצי ןומרחה רתא
.םירקבמל םניח םיפיטחו הריב
דוגיב לש הנפוא תגוצת התייה ,תרתוכה תלוגשכ ,דוגיבו בר דויצ ןתיבל ואיבה ספיקס
.יתנפוא גלש
.באלקה ידוקיר םע להקה תא וציפקהש ,םהלש .G.O-ה תא ואיבה ,דמ באלק
.הבורקה הנועל םילידל היתוצלמה תא הגיצה ,הקיתווה תועיסנה תונכוס ,רביירג ד.ב
תחת םרובע זכור עדימה לוכש הדבועהמו םינכודו תולרגה ללשמ ונהנ םירקבמה
.תחא גג תרוק
...בורקה גלשל תוכחל קר רתונ וישכעו

ןומרחה רתא ןתיבב הריבה תויפהפיו ךורב םחנמ ןומרחה רתא ל"כנמ

.ספיקס לש הנפואה תגוצתו ןתיבה עקר לע ספיקס דסיימ ,ןוסלטיא ןורוד

.רביירג .ד.ב תיאפיחה תועיסנה תונכוס לש ןתיבה

דמ באלק ידוקיר

יאנפו תוברת