חטשה ךרד רקוב הדשל ןומר הפצממ םיפי'ג לויט
םלוצמ לויט


.עבטל תורבחתהו היצזיליוויצה ייחמ תוקתנתה לש תועש 30
.וידר ילב ןופאלפ ילב
.הלילב הביהרמ םיבכוכ תגצמו םויב םייפוסניא םיבחרמו חותפ ףונ

ןומר הפצמ רוזאב ונלחתה

. תוראב הליל ןוינחל ונעגה רצק הליל לולסמ ירחא
.ברעה תלוליהל המידקו הרודמ תרהבה להאמ תמקה
.הנופדמ ללוכ ברע תחורא

םייושעה לובית יבשעו תוקרי םע ףוע יחתנ לש ןימוי קיתע לכאמ ונה הנופדמה
.ןדע ןג םעט רחא םעט לכאמל תנתונש הטישב
.יעביט רמיח תבכשב תיפאנו הפוצמ התיה הנופדמה ורבע םימיב
תובכש רשעמ תוחפ אלב התוא םיפטועו םוינימולא תינבתב התוא םיחינמ ונחנא םויכ
.הינשה לע תחא ,םוינימולא ריינ לש
.יצחו העש ךשמל תושחול םילחגב םימש
םוינימולאה תובכש תא םיריסמ ,הריפח תא םע שגמה תא תוריהזב םיאיצומ
.האנהב תינבתה לש תיתחתה דוריג ללוכ לישבתה לע םירעתסמו

,הפירט ובא תעקב ,הווח הלעמ ,חונ הלעמ ,םילקד הלעמ תרחמל
.םיתיווח הגיהנ ירגתא םע +תינוניב תוריבעב לולסמ

םורד הניט ןיע םואב הרובחה לש תיתרוסמ םיירהצ תחורא

. רקוב הדשב םויסו


יאנפו תוברת