יצניו הד ןפוצ

:רפסה ךותמ תיצמת
הליל תעשב לוהב ןופלט ,םילמסל החמומ ,ןודגנל טרבור לבקמ זירפב רוקיב תעב
.ותפוג דיל אצמנ םותס ןפוצו ,ןואיזומב חצרנ רבולה לש ןקזה רצואה .תרחואמ
,הוונ יפוס םינפצה תחנעפמ תרזעב תורזומה תודיחה תא חנעפל הסנמ ןודגנלשכ
המכחב ווסוהש ,יצניו הד לש ויתוריציב םיזמר לש הרוש תולגל םהינש םימהדנ
חונמה רצואה :המיהדמ הילוח ףשוח ןודגנלשכ םירבוג םינוכיסה .רייצה ידי לע
,ילציטוב ,ןוטוינ קזייא ונמנ הירבח ןיבש ,תיאשח הדוגא - ןויצ רדסמב ברועמ היה
רצוא ירוטסיה דוס ירחא דוצמב םהש ןיבמ ןודגנל .יצניו הד ודרנואילו וגוה רוטקיו
תא םיאצומ היתוביבסו זירפ תובוחרב ףרוטמ ץורמב .דחאכ ןכוסמו םיהדמ ,המישנ
שארמ םיפוצש ,המצוע יברו םינפ ילוטנ םישנא םע םידדומתמ הוונו ןודגנל םמצע
- רדסמה לש ודוס חצנל דבאי ,הדיחה תא חנעפל וחילצי אל םא .םהלש ךלהמ לכ
.הקיתעה תמאה ותיאו


:תכרעמה תעד
בותכ רפסה !יצניו הד ןפוצ תא אורקל יתינהנש ומכ רפסמ יתנהנ אל ןמז הברה
קר אל יצניו הד ןפוצ ,חתמה ירפס לכמ לידבהל .חבושמ םוגרתהו תרדהנ הרוצב
יתונמא ירוטסיה עדיב ארוקה תא רישעמ םג אלא ופוס דע חתמב ארוקה תא רמוש
דע תויתימא תוירוטסיה תודבועב רוזשו ,יטנגליטניא רפסה .ותאירק ידכ ךות
!םוחב ץלמומ .תיתימא הירוטסיהב רבודמ וליאכ הארנשיאנפו תוברת
םירפס

יצניו הד ןפוצ  
םידשו םיכאלמ  
דשה בוציע תונמא  
תאז השוע איה ךיא  
גנוע-לארטק םיק