םיטרס

.עונלוקה לש םוסקה םלועל םיאבה םיכורב

לש םוסקה םלועל באשיהל ,תואיצמהמ הלק העשל חורבל ידכ ,בוט טרס ומכ ןיא
.םיטנפוהמ וכותל לולצלו הריציו ןוימד
םגו םייוושכעה עונלוקה יטרס לע תוצלמהו תועד ,תורוקיב םכינפב איבנ הז רודמב
.הקיסאלקל וכפה רבכש הלאכ לע

הברה םיכלוהש גוז ינב ,ןרעו תאיל לש תובתכה הנה רודמה לש תרתוכה תלוג
.דוחל םיכסהל םיבהוא לבא דחיב עונלוקל
םה ,וז המב לעמש ןרעו תאיל וניבה ,םלועב אשונ לכ לע טעמכ םיקולחש ,גוז ינבכ
.המכסה -רסוחו םיטרס :םהלש םייזכרמה םיביבחתה ינש תא בלשל םילוכי
םלועו םע לבק ,ץוב תוקבאיה/יגוז לופיטב יבמופב חגנתהל ,םצעב ורחב ןרעו תאיל
.(?ונהיי םינכשה קרש המל) עונלוקה אשונב
םינימאמ אל םה .רודיב רשאמ רתוי הברה אוה עונלוקה ,םהלש ןימאמ ינאה יפל
םה ."ץימחהל רוסא" וא "ינלטק םוטמט" ,"ןמזה לע לבח" :הזה גוסהמ תורוקיבב
םיטנמלאה לכל סחייתהל הרומא ,תקמונמ תויהל הכירצ תרוקיבש םיבשוח
לע םיכסהל וחילצה םהש ,בל ומיש) הרורב תויהל הכירצ תאז םעו םייעונלוקה
.(...תרוקיבה לש הייפוא

תודמעה יתש תא םכינפב גיצנו יוושכע טרס לע תרוקיב םכינפב ןאכ איבנ עובש ידמ
.ירבגה דצה לש וזו ישנה דצה לש וז - תונושה
?םימיכסמ םתא ימ םע וטילחתו טרסב ופצ ,וכל

!הנהמ הייפצו הנהמ האירק

יאנפו תוברת
םיטרס

םימה לע תכלל  
היעדי ןרק-רוא  
העיקשה ינפל  
הקירמא םורד  
קשנתנ ילוא  
ןודלבמיוו  
זיבקאה בהוא ינא  
תיחצנ שמש  
תירוסה הלכה  
לע-רפוס תחפשמ  
הנבלה הירמ  
ימואל רצוא  
אל םלועל ץרא  
רתוי בורק  
ןמסדוו  
גנול יבוב  
סייטה  
יביטנרטלא רקסוא  
הקו'צמ  
'ציה  
זולב קילאטמ  
רקיה יקנרפ