הנוכנ הנוזתל םיפיט

:רקוב תחורא .1

.רקובה תחורא לע רתוול ףידע הייזרה ךרוצלש בושחל גוהנ
םויה תא ליחתהל ידכו הכומנ ףוגב רכוסה תמר תוררועתהה ןמזב ןכש ,הנוכנ הניא וז השיג
.םירסחה םירובצמה תא אלמל יאדכ ההובג תונרע תמרב
הניבג תפסותב לק םחלמ םינצ תללוכה האירבו תנזואמ רקוב תחורא י"ע תאז תושעל ןתינ
.(םיאלמ ףידע) םינגד וא טרוגוי ,ןמוש תלד
תוירולקה תא ומילשתש םייוכיסה בור -רקובה תחורא לע גלדל םיפידעמה לש םביל תמושתל
םויה ךשמב םכתא הוולתש בערה תשוחת לשב ,רתוי ורבצת ףא ילואו םויה ךלהמב תורסחה
.רתוי לוכאל ךכמ האצותכו ,רתוי תוצרל םכל םורגתו

:תוריפ תליכא.2

םג םה ךא ,םויה ךשמב ףוגל םיצוחנה םייתנוזת םיביסו םינימטיול ןיוצמ רוקמ םה תוריפ םנמא
.תימויה תוירולקה תכירצל ףיסוהל תולולעה רכוס לש תוהובג תויומכ םיליכמ
.תוינוניב תונמ 3 וא תולודג ירפ תונמ 2-מ רתוי אל ךורצל שי תנזואמ הטאידב
.םיקותמ תוריפ ומכ רכוס תומכ התוא םיליכמ םיצומח תוריפ ,תחוורה העדל דוגינבש בל ומיש

:םימ .3

.םויב תוסוכ 8-10 תוחפל איה תצלמומה תומכה ,םימ תייתשב תוברהל יוצר
תאצוהל תמרותו לוכיעה ךילהת תא תרפשמו תזרזמ ,עבושה תשוחתל תמרות הייתשה
.והשלכ ירולק ךרע ןיא םימל ,ןכומכ ,ףוגהמ םילערה

:םילק תואקשמ .4

."טאיד"ה ירצומ תא קר ךורצל הבוח םילק תואקשמו הלוק םיתושל
הלוק "טאיד" לש סוכ וליאו תוירולק 100 לעמ הליכמ הליגר הלוק סוכ ךא ,םיעדוי אל םיבר
.הירולק 1-מ תוחפ הליכמ

:הפקו הת .5

.הפק סוכב רשאמ ןיאפק רתוי שי הת סוכב ,םכבל תמושתלו ,לוכיעה ךילהתל םימרות הפקו הת
רמוח ונה ןיאפק ןכש ,הפק וא הת סוכ לכ לע םימ תוסוכ 2 תותשל ץלמומ הפק וא הת םיתושל
.םויל דחיב הפקו הת תוסוכ 3-4מ הלעמל תותשל אלש ץלמומ .םילזונ דוביאל םרוגו ןתשמ

:םייעבט םיצימ .6

יסיסע תוריפ קייש .הטאידל קיזהל תולולעה ,רכוס לש תוהובג תומר םיליכמ םייעבט םיצימ
.הגוע תסורפמ תירולק הניחבמ רתוי "רקי" תויהל לולע תואירבו עבט לש הווסמב אבה
רתויב שמתשהל ךירצ תוילוכשא/םיזופת ץימ לש תחא סוכ ןיכהל ליבשב -חוכשל אל
.ץימ הנממ טוחסל רשאמ התומלשב תחא ירפ תדיחי לוכאל ףידע ,ןכל .ירפ תודיחי 5-מ

:"ןמוש תחפומ" ןוזמ .7

,ןכ ומכ .םירכוסב ריתע תויהל לולע ,ףסונבו תוירולק תחפומ דימת אל אוה ןמוש תחפומ רצומ
תא ןוחבלו רצומה לעש תיוותה תא קודבל שי .יוור ןמוש םה ןמושה יזוחאמ המכ קודבל שי
.םירצומה לכל השעמל הפי וז הציע .ובש ירולקה ךרעה


:םויב תוחורא רפסמ .8

תונטק םייניב תוחורא 2 ףיסוהל ןהיניבו ,םויב תוירקיע תוחורא 3 לוכאל ץלמומ
,רבטצמ החוראה דע בערה םייניבה תוחורא אלל .(...'וכו ןמוש לד טרוגוי ,ירפ תנמ תוללוכה)
עיגהל רוסא .רתוי ההובג תוירולק תכירצל ךכ בקעו -רתוי הבר הלילזל םרוגש המ
!"םיבערומ" החוראל

ןוזמה תנכה ןפוא .9

, הרקמ לכבו (הרק השיבכמ ףידע) תיז ןמשב שמתשהל ץלמומ ,ןמשב שמתשהל ךרוצ שיו הדימב
...'וכו ליגר ןמש ,הנירגרמ ,האמחב שמתשהל יאדכ אל
.הפידעה ךרדה ןבומכ וזו ןוגיטב אלו הייפאב םניכהל ןתינש ספי'צ תמגוד םיבר ןוזמ ירצומ םנשי

הנוזת