דשה ןטרסו הנוזת

תונורקעל םאתהב הנוזתו ךלש ימויה טירפתל ןוזמ יטירפ תפסוה יכ םיארמ םירקחמ
:דשה ןטרסב תולחל ךייוכיס תא תיחפת הלא

תוינבגע
יארחא רשא ןפוקיל ארקנה םיישפוח םילקידר לרטנמו ןוצמח ענומ תוליכמ תוינבגע
.םודאה ןעבצל םג
ןוכיסה תנטקה ןיבל ןפוקילב הריתע הנוזת ןיב רישי רשק אצמנ ,וכרענש םירקחמב
.דשה ןטרס םג םהב ,ןטרס יגוס רפסמב תולחל
,תולשובמ ,תוירט תוינבגע ללוכ ןהירצומו תוינבגעה יגוס לוכב יוצמ ןפוקילה
. פושטקו ,בטור ,ץימ ,תוינבגע קרמ ,תושבוימ
תולשובמ תוינבגעה רשאכ רתוי בוט ןפוקילה תא גופסל חילצמ ףוגהש תעדל בושח
.ןמשב

רדה תוריפ
םיארקנה םיביכר םהלש תפטעמבו הפילקב םיליכמ תוניטנמלקו םינומיל ,םיזופת
.ןינומיל ןוגכ םידיאונומיל
.םיינטרס םילודיג תורצוויה ענומ ףאו בכעמ ןינומיל יכ הלגתה הדבעמ ייוסינב
.רדה תוריפ תופילק קיקשב ליכמה הת יתש .םימלש רדה תוריפ ילכא
.םיירט רדה תוריפ יצימ יתש

םימותכו םיבוהצ תוקרי
.ןטרסב תולחל םייוכיסה תתחפהב אוה םג עייסמה ןטורק -אטבב םירישע הלא תוקרי
םיבוהצ תוקריב יוצמ אוהו ןטרס תוחתפתה בכעמה ,ןוצמח דגונ אוה ןטורק -אטב
,ןומסרפא ,תירולד ,תעלד ,רזג) םימותכ תוקריבו (...סרית ,וגמ ,בוהצ לפלפ)
(...הניטנמלק
.ליגר רזג רשאמ רתוי בוט ףוגב גפסנה ןטורק -אטב ליכמ ידמג רזג

םימודא םינבדבוד
םיבכעמש ןוצמח ידגונ םייוצמ םינבדבודב .םיהכ םינבדבוד לש הנטק הרעק ילכא
.םיינטרס םיאת תוחתפתה םיענומו

םיבילצמ תוקרי
תוקריה תחפשמל םיכיישה ,םיטבנו תינונצ ,םינצינ בורכ ,בורכ ,ילוקורב ומכ תוקרי
.םיינטרס םיאת תוחתפתה רצועה ןייפורופלוס םיליכמ ,םיבילצמה
םורגל ותלוכי ללגב ,ןטרס םע תודדומתהל תפסונ תלוכי לעב ונה ןייפורופלוסה
.דש ןטרס יאת לודיג לש רחואמה בלשב הערפה

D ןימטיו
תולחל רתוי הנטק הייטנ שי D ןימטיו הברה תוכרוצה םישנל יכ םיחיכומ םירקחמ
.דשה ןטרסב
תוקיפסמ םויב שמשל הפישח תוקד D. 20 ןימטיו רוצייב ףוגל עייסמ שמשה רוא
.הז ךילהתל
.םיגד ןמשו דבכ ,הציב ןומלח ,בלח םה ןוזמב D ןימטיו לש םיירקיעה תורוקמה

ןתשפ יערז
.םהמ קפומש ןמשבו ןתשפ יערזב םג תואצמנ 3 הגמוא גוסמ ןמוש תוצמוח
ינפמ הנגהב עייסל םייושעה םילקימיכוטיפ ,םיננגיל םג םיליכמ םיאלמ ןתשפ יערז
.ןטרס
ךרד ורבעי םה תרחא ,םתליכא ינפל הייקנ הפק תנחטמב ןתשפה יערז תא שותכל שי
.לכעתהל ילבמ ףוגה
.רק םוקמב םתוא ןסחאל שי

םירק םימ יגד
.3 הגמוא גוסמ ןמוש תצמוחב םירישע םינידרסו םינטרס ,לרקמ ,יבושנא ,הנוט ,ןומלס
לש תוחתפתהה תטאהב תעייסמ 3 הגמוא יכ םיארמ הנורחאל וכרענש םירקחמ
.דשה ןטרס םהבו םיינטרס םילודיג
.עובשב םימעפ שולש םירק םימ יגד לוכאל יוצר

םודא ןיי םוקמב םימודא םיבנע
.דשה ןטרסב תולחל יוכיסה תא הלעמ םויב דחא ילוהוכלא הקשממ רתוי תייתש
.םיירט םיבנע ילכא ומוקמב ,םודא ןיי לע ירתוו
.ןטרסל תחפומ ןוכיסל הרושקה ,לורטרבזר םשב תבוכרת היוצמ םימודא םיבנעב

היוס
םיאת תלידג תבכעמו דשה ןטרסב תולחל ןוכיסה תנטקהב עייסל היושע היוס תליכא
.םיינטרס
:היוס בטורב לבטל ןתינ םתוא םילכאמבו היוסמ ןיכהל ןתינש םירבדל ףוס ןיא טעמכ
.םיצפקומ תוקרי ,תוירטא ,םיגד ,רשב

דרת
יצחב וקל עובשב םיימעפ תוחפל דרת תנמ ולכאש םישנ יכ הלגתה ,ךרענש רקחמב
.תועיבקב דרת ולכא אלש םישנמ דשה ןטרס ירקממ

תיז ןמש
הטאידב םייזכרמה םיביכרמה דחאו רתויב םיאירבה תוקריה ינמשמ דחא ונה תיזה ןמש
.תינוכית -םיה
.ןטרסב תולחל ןוכיסה תא התיחפמ תיז ןמשב הרישע הנוזתש םיארמ םירקחמ
.ןמשה לש דבועמ תוחפ יכה גוסה ,הלועמ תיתכ הרק השיבכמ תיז ןמש ירחב

םוש
.םדאה ףוגבש ןטרס יאת םג ילואו הנחבמבש ןטרס יאת גרוה םוש
.םיינטרס םיאת לודיג תעינמב עייסל תויושעש תירפוג תובוכרת ליכמ םושה
לע דיבכהל לולע רבדה לבא ,יח םושה תא לוכאל בושחש םירמוא םיחמומהמ קלח
זאו ,תוקד 15 דומעל ול ינתו ותוא יצצקו יפלק ,ותוא תלשבמ תאז לכב תא םא .הביקה
.לושיבה ףוס תארקל שממ לישבתל יפיסוה
.ןטרסב םימחלנה םיביכרמה תא חתפל ול רשפאמ אל םושה לש ידיימ לושיב

ןמוש לד בלח םוקמב אלמ בלח
.דשה ןטרס יאתב תמחלנה ,תילוניל הצמוח ליכמ בלחב יוצמה ןמושה

הנירגרמ לע האמח יפידעה
םייחמצ םינמוש הליכמ הנירגרמ ,ךכל ףסונב .תילוניל הצמוח הליכמ האמח םג
.דשה ןטרסב תולחל יוכיסה תא םיריבגמה םישקומ

קורי הת
.ןטרס יאת תוחתפתה םיבכעמה םיביכרב רישע קורי הת .רק וא םח ,קורי הת יתש
.םעטה ליבשב ןומיל תפילקו םיחמצ הת םע יבברע

םודא רשב
ןטרסב תולחל רתוי הלודג הייטנ שי םודא רשב תולכואה םישנל יכ םיחיכומ םירקחמ
.הז רשבמ ענמיהל ףידע ןכלו דשה

האלמ הטיח
אלמ זרוא ,םיאלמ םינגד ,אלמ םחל ,האלמ הטספ :האלמ הטיחמ םירצומב ישמתשה
.םייתנוזתה םיביכרהו םינימטיוה בטימ תא הנממ ריסמ הטיחבש קוקיזה ךילהת .'וכו
תולחל רתוי הלודג הייטנ האלמ הטיח תוכרוצ ןניאש םישנל יכ םיחיכומ םירקחמ
.דשה ןטרסב

:קנע ןורתי םהל שיו םתיא תויחל השקש דע םיכבוסמ הכ םניא הלאה תונורקעה
!םייח םיליצמ םה

הנוזת