ילב ףידע -חלמ

םייתואירב םינוכיס רפסמל תמרוג ,םוידוסו חלמ לש ההובג הכירצ יכ ,ואצמ םירקוח
.ןטרסו ץבש ,בל תולחמ ,הובג םד ץחל ומכ
םלוא תחא תיפכ ךרעל םהש ,םויל חלמ םרג 6 דע הנה תצלמומה תימויה חלמה תכירצ
תא רכינ ןפואב םילעמש חלמ לש תולודג תויומכ "םיאבחתמ" םילכוא ונאש ןוזמב
.תיתואירב הנכס הווהמ הז רבדו תימויה הכירצה
ץחל ילעב םישנאל ףסונ יתנוזת ןורתפ תווהל היושע ,תימויה חלמה תכירצ תתחפה
לש םיבצמבש ,וארה םג םירקחמ .ןטרסו ץבש ,בל תולחמב תוקלל ןוכיסו הובג םד
תופורתה לש תויביטקפאה תא הרפיש םג תימויה חלמה תכירצ תתחפה ,םד ץחל רתי
.םדה ץחל תתחפהל

חלמה תכירצ תדרוהל ןיוצמ ןורתפ אוה יתוכאלמ חלמב וא חלמ יפילחתב שומישה
.יתימאה רבדל ןיטולחל ההז םעט ילעב חלמ יפילחת המכ םימייק .תימויה םוידוסהו
סנכנש ןוזמה לע חקפל טושפ איה םכפוגל סנכנש םוידוסה תדרוהל תפסונ ךרד
.םכתיבל
תיינק י"ע םיכרוצ םתאש חלמה תומכ תא תיחפהל ולכות תואבה תוצלמהה תרזעב
:חלמ תחפומ ןוזמ

תיוותה תא בטיה וארק
תיוות תא וארקתש דואמ יאדכ ,הנוכנ הנוזת לע םירמושש םישנאכו םיעדומ םינכרצכ
.רצומו רצומ לכ לע העיפומש םייתנוזתה םיכרעה
רצומבש חלמה תומכ תא שפחלו תיוותה תא אורקל ץמאמה תא ושעת םא םג ...לבא
עיפוהל לוכי חלמה ןכש ,ךכל הבושתה תא ואצמת אלש תויהל דואמ לוכי ,םיוסמ
.םירכומ אלו םינוש תומשב
לע אוצמל ולכות םתוא ,חלמה לש תויודבה ויתויוהזמ המכ תועיפומ האבה המישרב
:תיוותה

(sodium chloride) דירולכ םוידוס
(sodium bicarbonate) טנובראקיב םוידוס
(sodium benzoate) טאוזנב םוידוס
(sodium nitrate) ןרתנ םוידוס
(disodium) םוידוסיד
(msg) (monosodium glutamate) טמטולג םוידוסונומ
(disodiumphosphate) טאפסופ םוידוסיד
.םוידוס הלימה תא ללוכה טמרופ לכ וא

ןוזמה םעט תא דדחמ אוה ןכש רתומ אוה יכ םינעוטה שי טמטולג םוידוסונומ יבגל
.חלמה תכירצב הדרוהל םרות ךכבו
םינכומ םיבטר פושטק ,לדרח ,וסימ ,היוס בטור :הלודג חלמ תומכ םיללוכה םירצומ
.דועו םהינימל

תונשרפל ...וישכעו
המכ ןלהל .םהב תאצמנה חלמה תומכ תא עובקל השק םהב ,םימיוסמ םירצומ םנשי
תרעושמה םימרגילימה תומכ תא אוצמל ידכב שמתשהל ולכות םהב ,םיחנמ םיווק
:םיוסמ רצומב חלמ לש

.הנמל םוידוס ג"מ 5-מ תוחפ ליכמ -(םוידוס) חלמ אלל
.הנמל חלמ ג"מ 35 דע ליכמ -חלמ דואמ טעמ
.הנמל חלמ ג"מ 140 דע ליכמ -חלמ טעמ
.ליגרה רצומהמ תוחפ ,חלמ יזוחא 25 תוחפל ליכמ -חלמ תחפומ רצומ
.חלמ רצומל ףסוה אל ,דוביעה ךילהת ןמזב -חלמ תפסות אלל

אירב יכה הז ירט
תויומכ םג ליכמ ,אירב אל ללכ ךרדב ותויהל רבעמ ,ריהמ ןוזמש ךכל בל ומיש
.ונממ תוחפש המכ ךורצל ףידעש ךכ ,חלמ לש תורידא

הרתיה קרו דבועמ ןוזמ תכירצ י"ע תישענ ,םדא לש חלמה תכירצמ % 70-מ רתוי
.החוראה ןמזבו לושיבה ןמזב חלמב םישוע םתאש שומישמ תעבונ

:םכנוזמב חלמה תכירצ תתחפהל תוצלמה רפסמ ןלהל

ירט ןוזמ לע תססובמש הנוזתל לגרתהלו דבועמ ןוזממ רשפאה לככ ענמיהל וסנ (1
.םיירט תוריפו תוקרי לעו
.תוינש רפסמ ךשמל םימרוז םימב םתוא ופטש ,תוקרי ירומיש םתשכר תאז לכב םא (2
.תירוקמה חלמה תומכמ %40-כ דע תיחפהל ןתינ ,וז הטישב
.רמושמ וא דבועמ רשב ינפ לע ירט רשב ופידעה (3
וענמית ,ךכב .ליגר חלמב םוקמב םינילבתבו חלמ יפילחתב ושמתשה ,לושיבה ןמזב (4
.םיעטו לבותמ היהי ןיידע םכלש ןוזמהו תרתוימ חלמ תכירצמ
זרוא תנכהמ וענמיהו לושיבה ןמזב חלמ ופיסות לע הטספ וא זרוא םיניכמ םתאשכ (5
.תולודג תויומכב חלמ םיליכמה "טנטסניא" הטספו
.םהינימל םיחולמה םיפיטחה לוכמ וענמיה (6

ונא ותוא ןוזמל בל תמושת ןתמו תועדומ תשרוד ימויה טירפתב חלמה תכירצ תדרוה
ץמאמב הלוע הניא םג איה ינש עבטל וז תועדומ לש התכיפה םעו ,םיכרוצו םישכור
הז ןטק ץמאמ םישועה ,םיבר הכ םייתואירב תונורתי םדב חלמה תומכ תתחפהל .בר
.םלתשמל

הנוזת