םיחופת

םיבוט םירבד קר שי ונל לבא ,חופתה תונגב תובר ורבדי הייגלש םגו הווחו םדא
.וילע דיגהל

בל תולחמ ןהיניב ,תולחמ לש םיגוס המכ קיחרהל תולוכיש ,תובר תולוגס חופתל
.םדב רכוסה תומר תוביצי לע רמושו לוכיעה ךילהתב עייסמ םג חופתה .ןטרסו
תוריפמ רתוי ךומנ ימקילג ךרע ילעב םהו (תוריפ רכוס) זוטקורפ םיליכמ םיחופת
בערה תא םינסרמו םדב רכוס לש תועובק תומר לע םירמוש םה ,רמולכ .םירחא
.תוריפה ראשמ ןמז רתוי ךשמל

םימרוגה ,םיישפוחה םיילקידרב םחלנש ,ןיטצרווק יורקה לקימכוטיפ יוצמ םיחופתב
.םיינוציח םימוהיז ינפמ תואירה לע רומשהו ,ןטרסו בל תולחמל
םירמוח לש רישע רגאמ הווהמ איה .תוטעמ אל תולוגס המצע חופתה תפילקל םג
.תויטנדיסקוא-יטנאו תוינטרס-יטנא תונוכת ילעב םייעבט
לוכיעל םיבוטש םיביסב םירישע םה ןכש ,םיפלוקמ אל םיחופת לוכאל ףידע
.לורטסלוכ םיתיחפמו

,חופת תויצמתב ולפוטש סגה יעמה ןטרסו דבכה ןטרס יאת יכ ,םיחיכומ םירקחמ
.םתלידגב םוצמצ וארה
ידוקפת ןיבל םיחופת תליכא ןיב יבויח רשק וארה ,המישנהו תואירה םוחתב םירקחמ
.םירפושמ תואיר
,םיסיסמ זוחא 80) לוכיעה תכרעמל םיעייסמה םיביס םרג 3 ליכמ עצוממ חופת
תולחמ תעינמב םיעייסמה םיסיסמ יתלב זוחא 20-ו לורטסלוכ תתחפהב םיעייסמה
.(ןטרס

...וברסת לא -חופת םכל ועיציש האבה םעפב זא

הנוזת