הנוזתו ישוס

.תילארשיה הנוזתב עבק לש םוקמ ול הנקו ןפיב ורוקמש לכאמ ונה ישוס
.הז ןדעמ לש יתנוזתה דצה תא םכרובע קודבל טילחה BEAUTY.CO.IL תווצ

.ןמוש דואמ טעמ ליכמו ,םיניאטורפב אלמ לכאמ אוה ישוסה
וכותב ללוכו רכוסבו ץמוחב בברועמ זרואה .זרואו גד ללכ ךרדב וכותב ללוכ ישוסה
.תובכורמ תומימחפ
תוצמוחו םוינלס ומכ םיבושח םילרנימ ,B הצובקמ םינימטיו ללוכ (םיגדה) ישוסה
.בלה תואירבל תובושחה ,3 הגמוא גוסמ
.םיפסונ םילרנימו םינימטיוו ,דוי ,A הצובקמ םינימטיו תוריתע תוצאה
.תוירולק 60-כ תללוכ ישוס לש תעצוממ הדיחי ,תירולק הניחבמ
ינוכתמ תא םתארק םא ,תנכה וא) תנמזה י"ע זרואהמ תוחפו גדהמ רתוי לוכאל יאדכ
.תומיאתמ תונמ (ונלש ישוסה

לגורקימ ,האפקה ,םוח ,ןמז ומכ םיבר םיביוא םילכוא ונאש ןוזמה לש יתנוזתה וכרעל
ונפוגמ םיענומו ןוזמה לש יתנוזתה וכרע לוסיחל םימרות הלא לוכ .יתיישעת דוביעו
.קוקז אוה םהל םיביכרמה תא
תניחבמ רתויב בוטה לכואה ונה ,גדמ ורקיעב יושעש ,ישוס ומכ לשובמ אל לכוא
.םירחא םייתנוזת םיכרעו םימיזנאה תרימש
תובקעבו רתוי ההובג ותוכיאב העיגפל יוכיסה ,אנ אוה גדהו תויה ,ישוס לש הרקמב
.םיקיזמ םימזינגרואורקימו םינוש םיליפט ויהי גדבש יוכיסה םג ,ךכ

עייסמש המ ,הקפסאה ינפל תועש רפסמל אפקומ ללכ ךרדב תודעסמל רכמנה ישוסה
.םינושה םיקיזמהמ רטפיהל
אל :זמר .הבוטכ העודי גדה תוכיא םהבש תומוקמב קר ,אנ גד תונקלו לוכאל ודיפקה
...טקרמרפוסב

הנוט ,ןומלסל ונתנווכ ,יתוכיא ןוזמכ אנ גדל םיסחייתמ ונא רשאכש ,בל ומיש
.תופדצל אלו םהימודו
.ךכמ תעפשומ ןתוכיאו הכומנ םתוכיאש םימב ללכ ךרדב תולדג תופדצ

.יבאסאוו ןילבתבו היוס בטורב םישמתשמ ללכ ךרדב ונא ישוס תליכאב
הווהמ הניא תוחילמה םג םישמתשמ םהב תוכומנה תויומכבו ןימשמ וניא היוס בטור
.היעב
ותופירח בקע .רתויב ףירח ונהו "םוקינופ'ג היבאסאוו" חמצה שרושמ רצוימ יבאסאוו
.יהשלכ היעב הוהמ וניאו דואמ תונטק תויומכב ךרצנ אוה םג ,הברה
תרזח אוה "יבאסאוו"-ה םיבר תומוקמב ,יבאסאוו לדגל השקש ללגבש ,בל ומיש
.קורי לכאמ עבצ לש תפסות הלביקש הליגר

:אמגודל תוירולק
.הכיתחל תוירולק 64-ןומלס יריגינ
.הכיתחל תוירולק 62-הנוט יריגינ
.הכיתחל תוירולק 60-ןונויד יריגינ
.הכיתחל תוירולק 89-פמירש יריגינ
.הכיתחל תוירולק - 86 חפולצ יריגינ
.הכיתחל תוירולק - 20 ןומלס ןטק לור
.הכיתחל תוירולק - 16 הנוט ןטק לור

:הבושח הרעה
!ישוס תליכאמ ענמיהל השלח תינוסיח תכרעמ ילעב םישנאו ןוירהב םישנל ץלמומ

הנוזת