תינימ הקושתו לכוא

.קתני לב רשקב הזב הז םירושק ויה דימת סקסו לכוא
ררועמכ שפתנ ישוס -סקס םיבכעמכ םקלחבו םיררועמכ םקלחב םישפתנ םילכאמ
.הז קוידב אל הז...הטספ ירחא סקס וליאו
תוליעפ ררועמו דדועמ םהלש בכרההש םילכאמ םנשיש אוה םיעדוי אל םיברש המ
.קאיסידורפא הווהמ וליפאו תינימ

ןובאיתה תא קר אל וררועיש ,םיררועמ םילכאמ לש המישר ףסא BEAUTY.CO.IL תווצ
...םכלש

ודקובא
."םיכשאה ץע" ודקובאה ץע ארקנ םיקטצאה לצאש עדוי ודקובא לע הבתכה תא ארקש ימ
ףוליחל תעייסמש תילופ הצמוח לש ההובג המר ליכמ םג אוה ,ךכ הארנ קר אל ודקובאה
.היגרנאל םיניאטורפ תכיפהלו םירמוחה
ןדיסו ,ירכזה ןומרוהה רוציי תא ריבגמש B6 ןימטיוו לש ההובג המר םג ליכמ ודקובאה
תפסות םע דחיבו הקושת יריבגמ םניה הלא ינש .תישנה דיורייטה תטולבל עייסמש
.רתוי הרצק הטימל ךרדה היגרנאה

םיציב
,B5-ו B6 םינימטיווה לש ההובג המר םיליכמ לבא יטורא לכאמ קוידב םניא םיציב
ןוויכל ךישמהל ידכ םיצוחנ םיטנמלא ינש ,ץחל תתחפהלו םינומרוה רוצייל םיעייסמה
.הטימה
ינפל ,תולשובמ אל םתוא לוכאל םיגהונה שיו הדיללו תוירופל למס םג םנה םיציב
.םהיתולוכי תא תולעהל ידכ ,ןימ יסחי םויק

תוננב
.ירבגה ודיבילה רפשמל בשחנש ,ןילאמורב םיזנאה תא תוליכמ תוננב
תמר תא םילעמה ,B הרדסמ םינימטיוו ןדיסל בוט רוקמ תווהמ תוננבה ,ףסונב
.ףוגה לש תיללכה היגרנאה

דבכ
תמרלו תינוסיחה תכרעמה קוזיחל םימרותה ,B12 ןימטיוו לזרב ,ןימטולג ליכמ דבכ
.ףוגה לש תיללכה היגרנאה
.האירב הנוזת לש ןיינבה ינבאמ דחא הווהמ לבא דחוימב יסקס לכאמ וניא דבכ

תותו קסרפא ,וגנמ
תוריפ .םינימה קחשמל םתמאתהו םמעט ,םתרוצ ללגב טושפ המישרל ונפסוה הלא תא
.םידקמה קחשמל הברה ופיסויו םארמב םייטורא םנה הלא

ירלס
לבא ,יסקס לכאמ לע םיבשוחשכ ונשארב הלועש ןושארה קריה אל הזש ןוכנ !ירלס ,ןכ
תא .םישנ ררועמכ עודיו תירבגה העיזב שרפומה ןומרוה ונהש ,ןורטסורדנא ליכמ ירלס
.לוכאלו ץצקל טושפ ,לשובמ אל לוכאל ףידע ירלסה

תופדצ
ערזה רוציי תא הלעמה ,ץבא הברה שי תופדצב ,רשכ אלה ןוזמל הריכב תוגיצנל האיכ
תא הלעמה ןומרוה ןימאפוד םג תוליכמ תופדצ .ןורטסוטסט ירבגה ןומרוההו ירבגה
.ןיממ האנהה
.תיללכה תיסקסה הריוואל איה םג תמרות תופדצה לש הקלקלחה הרוטסקטה

םוש
.ןימה ירבאל רשי שדח םד ומירזהב ףיסומ אוה -םכלש המישנה חירמ ערוג םושהש המ
.םשל רשי םורזל םדל םרוגה ,ןיצילא ליכמ םושה
.םדוק תצק םוש ירודכ תחקל רשפא דימת ,לבסנ יתלב חירה םא

דלוקוש
,ןימורבואת ליכמ םג אוה ףסונב לבא (...םישנ רקיעב) התפמ לכאמכ עודי דלוקוש
.ןיאפקל המודה דיולקלא
המודה השגרה רציימ אוהש םינימאמה שיש ,ןימאליתלינפ ליכמ םג דלוקושה
.תובהאתהל
םיטנדיסקוא יטנא לש תולודג תויומכ ללוכ ,(ואקק %80 ליכמה) רוחש דלוקוש
.תיללכה תואירבל תובר םימרותה
יא יבצמב יוציפ הווהמו רדהנ שיגרהל ןהל םרוג דלוקושש תונעוט תובר םישנ
.תיעדמ הביס םג הז ירוחאמ שיש הארנכ -תומיענ

םידקש
םינומרוה רוצייל ןיינב ינבא תווהמה ,תובושח ןמוש תוצמוחל ןיוצמ רוקמ םנה םידקש
.םיירבג
חירב תרוטק תקלדה י"ע םתוא בלשל ןתינו םישנ ררועמכ עודי םידקש לש חירה
.המכ לוכאל רבגל תתלו םידקש

םינאת
הילטיאב .הנאתה הלע ירוחאמ ץיצהל וצר דימת םירבגו ןימל ורשקנ דימת םינאת
.(תיקלטיאב הנאת) "הקיפ" הנוכמ הכיתח הרוחב לשמל
היגרנאל תופיסומו תוררועמכ תועודיה ,ונימא תוצמוח לש ההובג תומכ תוליכמ םינאת
.תינימה
.םיררועמ םה םג םנה םינאת לש םקרמהו ,ןמעט ,ןתרוצ

ללגב קלחו תוימיכה םהיתונוכת ללגב המישרב םיאצמנ תונוזמהמ קלח בל ומישת םא
.םקרמו םעט ,הארמ
...םלוכ לש בוליש ךירצ בוט ןימל עיגהל יאדכש ונרובע זמר הז ילוא
!! ןובאתב

הנוזת