שבדו ץמוח,םוש

םוש
תיביטנרטלאה האופרהו תילאנויצנבנוקה האופרה םלוע ידיב םושה שמשמ ,םינש הזמ
.לוכיעה יכרדב ןהו המישנה יכרדב ןה ,תובר תוינורכ תולחמ ינפמ ןגמכ
לש תיללכה ותואירבב ךמותש ,יסיסב ןוזמ רצומ ונה םושהש ,םיעבוק םירקוחה בור
.לורטסלוכ תיחפמו הניקת םד תמירזל עייסמ םושה .תינוסיחה תכרעמה תא קזחמו ףוגה
רפשמ רשא רבד ,םינוגטפ םימזינגרוא לש םלוסיחב ליעי םושהש םיארמ םג םיאצממ
.לוכיעה ךילהת תא

...יח םושה תא לוכאל יוצר יכ םינעוט םיבר םיחמומ
םיצורו ,םיניקת הרבח ייח להנל םיצור -רמול אלש ,םילגוסמ אלש םכמ הלאל ךא
ותוא ופיסוה זאו ,תוקד 15 דומעל ול ונתו ותוא וצצק ,לושיבה ינפל -םושה תא לשבל
.ןורחאה עגרב שממ לישבתל

:ןתעינמב עייסמ םושהש וארה םירקחמש תולחמ לש המישר הנה

המטסא
.תידיימ חקלנ םא ,ףקתה תעינמב עייסל לוכי שבדו םוש לש בוליש

ןתשה תיחופלשב תקלד
תיחופלשב תונשנו תורזוח תוקלדל תמרוגה ,הירטקבה לוסיחב ליעי םושהש אצמנ
.ןתשה

םד ץחל
.םיפסונ םייתנוזת םיביכרו םוינלס ,ןיצילא לש תולודג תויומכ םיליכמ לצבו םוש
.םיחתמ תתחפהב םיעייסמ םהש וארה םירקחמ

ןטרס
ןטרסב תוליעיב םימחלנו םיינטרס םילודיג םיבכעמ רשא ,םילקימיכוטיפ ליכמ םושה
.םיבר םירקחממ הלועש יפכ ,יעמה

לורטסלוכ
תתחפהב תעייסמ ,ימוי סיסב לע ,םוש תוסומכ תחיקל וא לשובמ אל םוש לש הליכא
.לורטסלוכ

תוררקתה
תפלוקמ םוש ןש וקיזחת םא לבא ,םכלש תויראלופופה תא ריבגת אל םנמא וז הצע
ה בורבו םיסוריווב םחלי םושה ,םילזונ ררחשל ידכ םעפ ידמ התוא וכשנתו הפב
.תועש 24 ךותב ףולחת תוררקתהה םירקמ
.תועש המכ ידמ םושה ןש תא ףילחהל בושח

לועיש
.השק לועישב וליפא לועישב בטיה םחלנ שבדו ירט םושמ םיניכמש פוריס
.םייתעש ךשמב סוסתל ןהל וחינהו שבד סוכב תוצוצק םוש יניש 6 ובברע ,הנכהל
ןתראשהו ,םיחתור םימ סוכל תוצוצק םוש יניש 3 תפסוה י"ע ,םוש הת ןיכהל םג ןתינ
.תוקד 10 ךשמב סוסתל
םילכאמל ופיסוהל ןתינ ,םושה תא וקרזת לא .התה תא ותשו םושה יניש תא הצוחה וננס
.םינוש

ןורגש
י"ע העפותה תעינמב ףאו ןורגש יבאכ תתחפהב עייסמ ,ימוי סיסב לע חקלנש םוש
.תינוסיחה תכרעמה יוריג

תופייע
.(?אל ךיא) תידיימ תוררועתהה .םידאה תא ופאשו םוש ןש וכתח

םיינזוא יבאכ
רמצ םע ןזואה תא ורגס .תבאוכה ןזואה ךותל ופטפטו םוש יניש המכ טחמ םע ורקד
.תועש רפסמ ךשמל ןפג

תוירופ
תוסומכ וא םוש ךורצל גוז ינבל ץלמומ ןכלו ינימ ררועמכו קאיסידורפאכ שמשמ םוש
.ימוי סיסב לע םוש

ןוזמ תלערה
.ןוזמ תלערה לש םיבר םיגוס דגנ ליעי ןדגונכ עודי םוש
.אפורב ץעייתהל שי ,ןוזמ תלערה לש הרקמבו םושב ןבומכ וקפתסת לא

יתיירטפ םוהיז
.םינוש םיגוסמ יתיירטפ םוהיז תעינמב תעייסמ תימויה הנוזתל םוש יניש 2 תפסוה

תוציקע
.תועש רפסמ ךשמל התוא ושבחו הציקעה לע תפלוקמ םוש ןש וחינה

ץמוח
םילבקמ םיחופת ץמוח םע ותוא םיבלשמשכ ךא ,תניוצמ הפורת ודבל ונה םוש
.תונוש תולחמו בל תולחמ ,ןטרס ,ןורגיש דגנ הליעי הנהש ,"אלפ תפורת"
:הז חלצומ בולישל םישומיש רפסמ הנה

הנקא
לע ומישו םיחופת ץמוח לש ההז תומכ םע ,םוש יניש יתש לש ץימה תא ובברע
.םייעובש ךותב םלעיהל ךירצ הנקאה .הליל ידמ םינועצפה

המטסא
.הקיר ןטב לע יוצר ,שבדו םיחופת ץמוח תופכ רפסמ ,םוש יניש יתש וחק

תוררקתה
.סועלל ילבמ ,ךיחהו םיינישה ןיב ,ךיחב תפלוקמ םוש ןש וקיזחה
.ףולחת תוררקתההו םיחופת ץמוחו שבד לש בוליש ופיסוה

בל תולחמ
ץמוחב לשובש םושמ בכרומה לייטקוק .םיקרועב תוינמוש תויורבטצה ענומ םוש
.ךכל הלועמ הפורת אוה םג ונה םיחופת

שבד
.תולחמ לש םינוש םיגוסל תיללכ הפורתכ רכומ שבדה היה ,תומודק תופוקתב דוע
ןימאית ,ןיבלפוביר ,תיברוקסא הצמוח תמגוד ,םייתנוזת םיביכר ליכמ םג שבד
.םינוש םילרנימו
.תובר תולחמל "אלפ תפורת" כ ,רומאכ ,שמשמ םושו ץמוח ,שבד ןיב בולישה

גופסלו ידיימ ןפואב היגרנא לצנל ףוגל רשפאמה ,היגרנא ףסותכ םג שמשמ שבדה
.שבדה אלל חקלנ היה ןדיסה םא רשאמ ,רתוי זוחא - 25 ב ההובגה ,המרב ןדיס
.ןטרס דדועל רכוס לש לאיצנטופה תא ליכמ וניא םג שבדה
:הרעה
.שבדב שומישב רהזיהל תרכס ילוח לע

הנוזת