תותימצל לקשמב תדרל ךיא
(הרזחב ינימשת אלש יאדוות ךיא וא)

...םסרופמה טפשמה תא ריכמ אל ימ .הטאיד םיליחתמ ןושאר םויב
...רשע השימח ורזחו וליק הרשע ודרי בוש ...תחא דועו הטאיד דוע
הלולע לקשמב הדירי יכ בטיה םיעדוי ,םהייח ךלהמב לקשמב םימחלנש םישנאה בור
,בוטה הרקמב ,םדוקה לקשמל הרזחב םייתסהל לולעש ,דבלב ינמז רבד תויהל
.ירוקמה לקשמל םיפסונ םימרגוליק תפסוהב ,תובורק םיתעלו
םילשומה םימרגוליקה המל .לקשמ לש ידימת ןדבואל עיגהל ןתינ אל םצעב עודמ
?תולקבו תוריהמב םיבש ,הבר הכ תויטיאב

קיזחי לקשמה ןדבוא םא תעדל ןתינ םהיפל ,הטאיד לכל םיאנת המכ םנשי יכ ררבתמ
.תונתמיאבו תוריהמב ףוגב ןוכשל רוזחי לשומה לקשמה אמש וא ןמז ךרואל דמעמ
ןכא לקשמה ןדבואש חינהל ריבס ,הלא םיאנתמ דחא וליפא הריסחמ הטאיד םאב
.דירוה רשא םימרגוליקה תא ומצעל בישי "ןברוקה" ,המ ןמז רחאל ךא ,שחרתי

:םיאנתה
תצובק וא םיוסמ לכוא גוס ,םיוסמ לכאמב ךסח ליכהל הלוכי אל הטאידה -םיכסח .1
.והשלכ לכאמב רוסחמ וא ךרוצ רצוייש רוסא ,רמולכ .יהשלכ תונוזמ
.לכואב ןורסחלו בער לש בצמל םורגל הלוכי אל הטאידה -בער .2
.תינפוג תוליעפב תבלושמ תויהל תבייח הטאידה -תינפוג תוליעפ .3
ךשמב להנל ןתינ היהי התיא ,ךורא חווטל תינכות תויהל תבייח הטאידה -םייח חרוא .4
.םייח חרואכ רמול אלש ,הכורא הפוקת

?ןוכנ ,טושפ עמשנ
.הלא םיאנת תומייקמ אל תובר תוטאיד ,הדבוע .ךכ לכ אלש רבתסמ

(CRAVING) םיכסח
שחרתהל לוכי רשא ךילהת ,םיוסמ ןוזמ ביכרמ שרוד ףוגה רשאכ שחרתמ CRAVING
לכאמ םואתפ ,חולמ םואתפ ,קותמ ונל קשחתמ םואתפ :יתימא בער ןמזב אל וליפא
.'וכו דלוקוש ,הציפ ומכ יפיצפס
הלודג תומכ "םיפרוט" ונא דימת ,וב קשח רשא תא לבקמ ףוגהו םיענכנ ונאשכ
.הז לכאממ שרדנהמ
?CRAVING ל םרוג המ
,תומימחפ :יוארכ דקפתל תנמ לע םיינויח ןוזמ יביכרמ 6-ל קוקז ףוגה ,ינורקע ןפואב
.םימו םינימטיוו ,םילרנימ,םינובלח ,םינמוש
תא תוצרל ונל םורגתש השוחתה תא רוציי אוה ,הלא םיביכרממ דחא ונממ ענמנ םאב
.קוקז אוה המל ונל "תתואמ" ףוגה ,רמולכ ,רסחה ביכרמה
רוזא ותוא .םילכוא ונא התוא הלוכתבו תומכב טלוש רשא חומב םיוסמ רוזא םייק
.ול קוקז אוהש המ תא ףוגל קפסל תנמ לע ךסחה תותיא תא םג רצוי
.הצור אוהש המ תא לבקי ףוגהש דע ,טקש יאו תוחונ רסוחל תמרוג תותיא תשוחת
.אמצה תשוחת תא רצוי אוה ,םימל קוקז ףוגה רשאכ .םימ איה רתויב הלקה אמגודה
.םימב ךרוצל ףוגה לש תותיא אוה אמצה
קוקז היה ןמזמ רבכ ףוגה ,אמצה תשוחת תא םישח ונאשכש ,איה הדיחיה היעבה
.םימב ףוגה ךרוצל רוחיאב האב אמצה תשוחת ,רמולכ .םילזונל

,םימיוסמ םיביכרמ תוליכמ ןניא וא תורסוא רשא תוטאיד יכ רורב ,הז רבסה רואל
.ןולשיכל שארמ תונודינ ,םינובלח לע קר וא תומימחפ לע קר תוססובמה תוטאיד ומכ
אוהש ונל תתואיו ביכרמה ךסחב שוחי ףוגה ,םיוסמ ןמז קרפ רחאלש ןוויכמ ?עודמ
.ול קוקז
ןוצרל ענכנ ,רחואמב וא םדוקמבו הלק תונבצע וליפאו תוחונ רסוחב שוחל ליחתנ ונא
.הטאידה תא "רובשנ" ךכבו ביכרמה תא ךרצנ ,ףוגה

ףוגה םהל םיביכרמה לכ תליכא ידי לע איה CRAVING-מ ענמיהל הדיחיה ךרדה ,ןכל
.קוקז
.תוער תוצובקו תובוט תוצובק :תוצובקל םיקלחתמה םיביכרמ המכ םנשי ,תאז לכבו
ןמש ,תיז ןמש :םיבוטה םינמושה תצובק תא אוצמל ןתינ םינמושה יביכרמב ,אמגודל
...הלונק
הזיאל תעדל שי ."תוער" תומימחפו "תובוט" תומימחפ תומייק ,תומימחפה יביכרמב
.םיכרוצ םתאש לכואה ךייש גוס

הנוזת