קורי הת

.םח הקשמ תותשלו לברכתהל ,רקה ףרוחב תבשל ומכ ןיא
.וז הבתכ אורקל דחוימב יאדכ ,םימח תואקשמ תייתשב הברמש ימל
.תיבב קורי הת םכל שי םא וקדבתש יאדכ ,הת וא הפק סוכ ןיכהל םיצר םתאש ינפל לבא

תונידמ רפסמב ןכו היסאב רקיעב ,תימלועה התה תכירצמ זוחא 20-כ הווהמ קוריה התה
.הקירפא ןופצב
הז ךילהת .תוהובג תורוטרפמטב םיירט םילע יודיא ידי לע םירציימ קוריה התה תא
ךילהת רבוע וניא קוריה התה ,התה יגוס ראשל דוגינב .שוביי יבלש רפסמב הוולמ
םילעב ומכ רתונ ימיכה בכרההו םינתשמ םניא חמצב םיליעפה םירמוחהש ךכ ,הסיסת
.םיירטה

ןיאפק יזוחא 6 דע 3-כ קר ליכמ קוריה התה ,ששח לא) ןיאפק םג ליכמ קורי הת
תא הרגמו ררועמכ רקיעב עודי ןיאפק .theobromine-ו , theophylline(שביה ולקשממ
תייפרהב םיעייסמ theobromine-ו theophylline דועב ,המישנה תכרעמו בלה תלועפ
.םירירשה

,םישפוח םיילקידרב םימחלנה םיילקימיכוטיפ ,םילונפילופב רישע קוריה התה
.ןטרסו בל תולחמ תעינמב עייסל םייושעו
ףוליח תצרמה ידי-לע לקשמב הדיריב עייסל םייושע םילונפילופש ,דמלמ שדח רקחמ
תמירזב רופיש םג איה קוריה התל תוסחוימה תונוכתה ןיב ןכש,ףוגה לש םירמוחה
.ףוגהמ םילערו תלוספ ירמוח תקחרהו ,םדה
לע לקהל ,תויגרלא תובוגת עונמל ,סיזורופואיטסוא עונמל םג יושע קוריה התה
ףיגנב תוקבדיהה תא עונמל ,רועה ןטרס תעינמב עייסל ,תינורגיש םיקרפ תקלד
.דועו סדייאה
.לורטסלוכב הדיריל םג הרושק האצמנ קורי הת לש תיבקע הכירצ ,ףסונב

תא זוחא 30 כב התיחפה םויב קורי הת ילפס 7 תוחפל תייתש יכ הארה ןאפיב רקחמ
.הז הקשמ םיכרוצ םניאש הלאל האוושהב הביקה ןטרס תושחרתה
זוחא 12 לש הדירי לע עיבצמ (םויל םילפס 3-5) קורי הת יתוש ברקב ימואלניב רקחמ
הלאל האוושהב ,םישנב ןטרס ירקמב זוחא 53 לש התחפהו םירבג ברקב ןטרס ירקמב
.קורי הת םיכרוצ םניאש

םינש הזמ רקחמ תחת תאצמנ םיינטרס םיכילהתו םיאת לע קוריה התה יביכרמ תעפשה
תתחתפהב םיעייסמ קוריה התה יביכרמ .:תורורב ןה תונקסמה םירקחמה לכמו ,תובר
.דועו דבכה ןטרס ,תואירה ןטרס ,הביקה ןטרס ,רועה ןטרס ,דשה ןטרס תעינמו

-הב ץוקו הילא ךא
,תולוחה תוערה דגנ המחלמב קוריה התה לש ותוליעי תא םיארמה םירקחמה לכ
ריבס .םויב םילפס(!!!) 10 דעו 4-מ לחה לש תויומכב קורי הת תייתשל םיסחייתמ
קוריה התה תייתש תא ךפוהש המ ,וז תומכב דומעל השקתי ,עצוממה םדאהש חינהל
.םויב םימעפ רפסמ "הפורת" תליטנ וא הלטמ לש גוסל
ותייתש תא לגסל יאדכ ילוא ,קוריה התה לש תומישרמה ויתולוגס רואל ,ינש דצמ
.םיירהצ תחורא תליכא וא םייניש חוצחיצ ומכ ,םויה רדסב עובק והשמ ,םייח חרואכ
ותכירצב תעייסמה הדבוע ,רק ותותשל ןתינ .םח תותשל םיבייח אל קוריה התה תא
.קורי הת תותשל ןתינ ,םימ וא הלק הייתש םוקמב ןכש ,םויה ךלהמב

:לושיבל םיפיט
ינפל ,רהמ ותש .ורשהו קורי הת ילע תיפכ לע םיחתור םימ תוסוכ 2 וכפש :םח הת
.םוחל ךפוה בהבהצ-קוריה התהש

.אירב ןיידע אוה לבא ,ולש תונורתיה תא תיחפהל הלולע קורי הת תאפקה :רק קורי הת
1 לעמ םתוא וכפש זאו ,תוקד 5 ררקתהל םימל וחינה .החיתרל םימ תוסוכ יתש ואיבה
.זופת יצחמ ץימ ופיסוהו וננס ךכ-רחא ,ורשה .הטנמ הת ןוית 1-ו קורי הת תיפכ
.חרק לעמ ושיגה .שבד םע וקיתמה

הנוזת