ליזרב יזוגא


.םייתנוזת םיביכרב םירישע םהו סנוזמאב אוה ליזרבה יזוגא לש םרוקמ
תמר תא דירומש ןמוש גוסב רבודמ לבא ,ןמוש %70 םיליכמ ליזרב יזוגא םנמא
.בל תולחמל ןוכיסה תא תיחפמו םדב לורטסלוכה
עויסב בושח לרנימ ,םוינלסל רתויב םיבוטה תורוקמה ןיב םג םה ליזרב יזוגא
םירקחמ .שמשל הפישחמ האצותכ םרגנה רועה ןטרס הז ללכבו ,ןטרס תעינמל
תונקדזהה ךילהת תא טאמו רועה תויטסלא לע רמוש םוינלסהש וארה םג םיינושאר
.ריעצ הארמ לע רמוש ךכבו ,ןוצמחל רושקה ,תומקרה לש תושקתההו
יפסות תולולג םילטונש ומכ קוידב ,םויב ליזרב יזוגא ינש לוכאל םיצילממה שי
.םוינלס לש ג"קמ 150 תקפסמ וזכ הנמ :הנוזת
תא תודירומש ,תויוור יתלב ןמוש תוצמוחבו E ןימטיווב םירישע םג ליזרב יזוגא
,ןיצאינ םג םיליכמ םיזוגאה.בל תולחמל ןוכיסה תא תותיחפמו םדב לורטסלוכה תמר
.תשוחנו ץבא ,ןגלשא ,ןדיס ,לזרב ,6B ןימטיו

:לושיבל םיפיט
םיפדעומה רקובה ינגדל םתוא ופיסוה .ליזרב יזוגא 2 וצצק :תיאליזרב רקוב תחורא
.הניבגל וא טרוגויל ,קייקנפה תלילב ךותל ובברע וא םכילע

.וישק סוכ 1 םע ליזרב יזוגא תוסוכ 2 ובברע תינוניב הרעקב :םייולק ליזרב יזוגא
,טקסומ זוגא תיפכ 1/4-ו ןומניק תיפכ 1/2,לפיימ פוריס סוכ 1/4 ומיש ,הנטק הרעקב
ולק .הייפא תינבת לע םיזוגאה תא ורזפ .בטיה ובברע .םיזוגאה תבורעתל ופיסוהו
.תוקד 10 תולעמ 200 םוחב

הנוזת