ההובג היגרנאל הנוכנ הנוזת

תכרעמ ןותנ עגר לכב היגרנאה אישב תויהל םיבייח םתאו םיכורא םכלש םימיה םא
וליפאו םויה לכ ךרואל היגרנאה תומר לע רומשל דציכ םכתא דמלת BEAUTY.CO.IL
.םיקחשל ןתוא תולעהל דציכ
:"ןכ" ורמאת המל ,לכ םדוק זא

טרוגויל "ןכ"
הליעי הרוצב גופסל םהל םיעייסמו םייעמה לע םירמוש טרוגויב םיבוטה םיקדייחה
רתוי בוט גפוס ףוגהש לככ .םיכרוצ םתא ותוא ןוזמהמ םייתנוזתה םיביכרה תא רתוי
.רתוי םילודג היגרנא ירובצמ ול ויהי ךכ וללה םיביכרה תא

םייתנוזת םיביסו םידקש ,םיזוגאל "ןכ"
.תופייעה תדרוהלו היגרנאה תמר תאלעהל תמרות םיביס תריתע הנוזת
.היגרנאה תאלעהל םימרותה םייתנוזת םיביסבו םויזנגמב םיסומע םינטובו םידקש
הדימב םתוא ךורצל שי ןכלו תוירולקב םיסומע הלא םילכאמ !!!תוריהז -תאז םע דחי
.הנוכנה
.םיאלפ היגרנאה תומר תא הלעמ םויב םידקש 8 לש הכירצ -ונלש הצלמה

B ןימטיול "ןכ"
םלוכ .ןיבאלפובירו ןימאית 6B, 12B ןוגכ םיבושח םירבח םינמנ B ןימטיו תצובקב
.היגרנא תקפהל םיינויח

םיגדל "ןכ"
םחליהל םירזוע ןומלסו הנוט ומכ 3-הגמוא םיליכמה תונוזמ יכ םיארמ םירקחמ
.ףוגב היגרנאהו תוינויחה תמר תא םילעמו ןואכידב

הבורמ הייתשל "ןכ"
תקפסאל הקוקז םיעצבמ ונא התוא תימוימוי הלועפ לכ .ונפוגמ %80 םיווהמ םימ
.תולועפ עוציבל שורדה חוכה ונל היהי אל שבייתהל םימה תקפסאל ןתינ םא .םימ
.(םויב תוסוכ 10 תוחפל ,םימ ףידעש ןבומכ) םילזונ תייתשב תוברהל שי ,ןכל

:"אל" ודיגת המלו

תוחורא לע גולידל "אל"
ירובצמב שמתשהל ףוגל םורגי החורא לע גוליד .ףוגב היגרנא רוסחמל ומרגת לא
רסוחו תופייע תשגרהל םורגיש המ ,השדח היגרנא תקפסאב םוקמב םימייק היגרנא
.תוינויח

תוירולק 500-מ רתוי תונומש תוחוראל "אל"
היגרנא ךרוצו רתוי בר ןמז חקול תוירולק 500-מ הובג ירולקה ןכרעש תוחורא לוכיע
לש תיללכה היגרנאה תמרב הדיריל ליבומש המ ,םירחאה ףוגה יאת ןובשח לע הבר
.תופייעלו ףוגה

םיוור םינמושל "אל"
,ןגוטמ ןוזמ ,םיפיטח ןוגכ םדב ערה לורטסלוכה תמר תא םילעמה םילכאממ וענמיה
....'וכו האמח
רישעה םדה רבעמ תא םימסוחו םד ילכ תמיתס וליפאו תרצהל םימרוג הלא םילכאמ
.תיללכה היגרנאב הדיריל ,בושו....ףוגב לכב םיאתל היגרנאו ןצמחב

הנישה ינפל הקשמ סוכל "אל"
...לטפ ץימל אל הנווכה ,אלו
םג ןכלו .הנישה לש עוגרה בלשל עיגהל ףוגהמ תענומ הנישה ינפל לוהוכלא תייתש
.ירמגל םיננער ושיגרת אל ,הלילב תועש 10 םתנשי םאהנוזת