םיהדמה ירפה - ודקובא


?קרי אלו ירפ אוה ודקובאש םתעדיה
הנוכ אוה ."םיכשא ץע"ל רוציק אוהש "לטקוהא" יקטצאה םשב אוה ודקובא םשה רוקמ
.הקושת ררועמכ ול אציש ןיטינומהו ירפה לש ותרוצ לשב רקיעב ךכ

דרפנ יתלב קלח היה דימת אוה םש הקירמא זכרמו וקיסקמב ודקובאה לש ורוקמ
.הלומקאוגה פיד לש יסיסבה ביכרמכ רקיעב ךכ לשב רכומו הנוזתהמ
ןכמ רחאל הנש 300 ךשמב ךא 16-ה האמב הפוריאל ודקובאה תא ואיבה םידרפסה
.רתויב רידנ ירפה ראשנ
.ירפה לש תולודג תוינאוצי הקירפא םורד ומכ ןקלחו תובר תונידמב ודקובאה לדג םויכ
.לארשיב םג ןבומכ לדג ודקובאה

ןמוש ונהש יוור אל ןמושב ריתע אוה ,ןמושב ריתע ותויה תורמלו אילפהל םיעט הז ירפ
.תיז ןמשב אצמנה ןמושל ובכרהב המודו ,אירב
איה ותוא לוכאל רתויב הטושפה ךרדהש הארנו תוירולק 320-כ שי עצוממ ודקובאב
.תיפכב לוכאלו חלמו לפלפ ,ןומיל ץימ תצק ףיסוהל ,םיאצח ינשל ךותחל

:ודקובא םרג 100-ל םייתנוזת םיכרע
ךרעהדיחיביכר
161ל"קקהיגרנא
74.27םרגםימ
1.98םרגןיאטורפ
7.39םרגתומימחפ
11ג"מןדיס
1.02ג"מלזרב
39ג"מםויזנגמ
599ג"מןגלשא
10ג"מןרתנ
0.42ג"מץבא
7.9ג"מC ןימטיו
0.108ג"מןימאית
0.122ג"מןיבאלפוביר
0.280ג"מ6B ןימטיו
1.921ג"מןיצאינ
1.340ג"מE ןימטיו


םחלהל ףוגל םירזועה םיביכרמ ללוכ ודקובאהש םיסרוג הנורחאל וכרענש םירקחמ
והז הובגה ירולקה וכרע תורמלש הארנו ,ןטרסבו תוינורכ תולחמב
.תואירב ולוכש ירפ

ןתינ .רועל ההובג הרידח תלוכי לעב ונהו יעבט יטמסוק לופיטכ םג שמשמ ודקובאה
.תרדהנ םינפ תכיסמ ונממ תושעל
.ןיוצמ יעבט שמש ןגמכ םג שמשמ ירפה
.הלומקאוגה ןבומכ ללוכ ודקובאל םינוכתמ רפסמ ואצמת "םינוכתמו לכוא"-ב

הנוזת