תוזרל ךממ םיענומה םילושכמ


רשפאמ וניא ךייח ןונגס לבא הזל תנווכתמ תמאב תאו ,תוזרל הצור תא םימעפ הברה
םירבדה .ךייח חרואו ךתוגהנתה תא תונשל ךיילע .תאז תושעל ךממ ענומ וא תאז
.םיעבוקה הלא םה ,םויה ךשמב השוע תאש םינטקה
:םיפיט המכ ךל תנתונ BEAUTY.CO.IL תכרעמ

םילאיר םידעי יעבק
,רהמ דרויש המ .שדוחל וליק 2-כ אוה ינויגה דעי .עובשב וליק 5 תוזרל יסנת לא
המכ תחקל לולע הזש ןובשחב יחק ,וליק 10 תוזרל הצור תא םא .תוריהמ התואב רזוח
.םישדוח

ידמ תונטק אל לבא ,תונטק תורטמ יעבק
.םוי לכ אלו עובשב םעפ ילקשיה .יעובש ןפואב ךלש תומדקתהה רחא יבקע

עובק ןפואב ינמאתה
ףוליח תא תזרזמ תינפוג תוליעפ .עובשב םימעפ 3 תוחפל ןמאתהל שי תוזרל ידכב
.ףוגב ןמושה תסמב הדיריל תמרוגו ףוגב םירמוחה

םימ
תזרזמ ,עבושה תשוחתל תמרות הייתשה .םויב םירטיל 2 תוחפל ,םימ תייתשב יברה
.ףוגהמ םילערה תאצוהל תמרותו לוכיעה ךילהת תא תרפשמו

םויב תוחורא רפסמ
תונטק םייניב תוחורא 2 ףיסוהל ןהיניבו ,םויב תוירקיע תוחורא 3 לוכאל ץלמומ
,רבטצמ החוראה דע בערה םייניב תוחורא אלל .(ןמוש לד טרוגוי ,ירפ תנמ תוללוכהו
.רתוי הבר הלילזל םורגש המ

הנוכנ הנוזתו ןזואמ טירפת לע ירמש
.םיוסמ לכאממ עובק ןפואב יענמית לא ,ןיפוליחל וא דחא לכאמ גוסל ידמצית לא
.ללכה ןמ אצוי אלל ,ןוזמה יביכרמ לכ תא לולכל הכירצ ךלש הנוזתה

ךפוגל הסינכמ תא המ יעד
המל בל ימישו תלכוא תאש המב שיש ןמושה תומכ תאו ירולקה ךרעה תא ררבל יסנ
עדי ,ירכז .םירצומ לעש םייתנוזתה םיכרעה תויוותב ירזעיה .ךיפל הסינכמ תאש
.חוכ אוה

ךמצעל ינגרפ
.ןמזה לכ הצור תאש םירבד ךמצעמ יענמית לא .םעפ ידמ קותמ והשמ ךמצעל ישרה
.רתוול יתמ םג יעד

יוציפכ לכואב ישמתשת לא
.םיבוצע וא םיינבצע םהשכ םילכוא םיבר םישנא
ילד םע היזיוולטה לומ תבשיו תסאבתה וא ררקמל רשי תצרו תנבצעתה םימעפ המכ
.טרופס ומכ םירחא תומוקמל םיבצעה תא לעתל ידמל ?הדילג לש

טאל ילכא
הליכאב .לוכאל תלחתהש ירחא העש עברכ קר לכוא לביק אוהש עדוי ךלש ףוגה
.תחא דוע הצור רבכ תאו הנמה תא תרמוג תאש דע עובשל הקיפסמ אל תא הריהמ
יארת ,לביק אוהש לכואה תא לכעל ידכ ,ןמז קיפסמ ךלש ףוגל ינתיתו טעמ יכחת םא
.תפסותל הקוקז אלו העבש תאש

רדוסמ ןחלוש דיל ילכא
תמושת ישידקה .םירחא םירבדב תוקסעתה ידכ ךות וא ,היזיוולטה לומ יפטחת לא
.הפל הסינכמ תא המ בל ימישו ךלש החוראל האלמ
תלסחתמ תחלצה .הכירצ תאש הממ רתוי לוכאל ךל תמרוג החוראל בל תמושת רסוח
.לכואב התוא הסימעמ בוש תאו

הנמה לדוג
תומוקמ הברהבו ,תושיגמ ןהש תוסומעהו תולודגה תונמב תואגתמ תובר תודעסמ
!!!בל ימיש .הכירצ תאש הממ הלופכ הנמ וליפא וא יצחו הנמ ךל ושיגי
!!!התוא רומגל תבייח תאש רמוא אל הז הלופכ הנמ ךל םישיגמ םא
לוכה .רתויל הקוקז אל תאש ךמצע תא יענכשו ,רתוי תונטק תונמל ךמצע תא יליגרה
.ךלש שארב רמגנו ליחתמ

יבויח ןפואב יבשח
םא .הצור תאש המ תא גישהל ךתלוכיבו ךמצעב ינימאה .לוכה איה תיבויח השיג
.יחילצתש םייוכיסה בור ,תוזרל תלגוסמ תאש ינימאת

ךל רמא רחא וא הז רבגש המב יבשחתת לא
.םיטוידיא םימעפל םה םירבג

הנוזת