.רתוי האירבל םכלש החוראה תא ושעיש תוצע 10


.םימ סוכ תייתשב החוראה תא וליחתה .1
.הנטק קרמ תירעקב החוראה תא ליחתהל וסנ .2
.(טייל בטור לע ודיפקה ןמש בטור םוקמב) בטור םע טלס תרעק ןחלושל ופיסוה .3
קר וכמתסת לאו טלסה תא לבטל ידכ םינוש ץמוח יגוסבו לובית יבשעב ושמתשה .4
.בטורה לע
ךכ .טלסה תא ולכיא ותיאו בטורב גלזמה תא ולבט -דצב טלסל בטורה תא וריאשה .5
.בטור תוחפב ושמתשת
םוקמב ,םכלש תונמל םיצפקומ וא םידואמ תוקרי לש תופסות ןיכהל ולדתשה .6
.זרואו הטספ ,המדא -יחופת
תומימחפו םינובלחל יונפ וריאשה םוקמה ראש תאו תוקריב תחלצ יצח ואלמ .7
.תובכרומ
.םיקרמו ,םיכירכ ,הטספ בטורב .םילשבמ םתאש רבד לכב תוקרי בלשל ולדתשה .8
לצינש יופיצל םחל ירורפב ושמתשת לא :ןתינש המכ דע םחל ירוריפו םחלב וצצק .9
טלס אלא םיכירכ וניכת לא ,םיילושה תא ולכאת לא ,הציפ םילכוא םתא םא ,המודכו
.ב"ויכו
המכ תוחפל וריסת ךכ ,הציפ וא ספי'צ ןוגכ ןמש םיאלמה םירצומ תילטמב וגפס .10
.ןמוש לש םיבוט םימרג

.תוריפ דועו ,תוריפ ,תוריפ -חוניקלו

.םכייח חרואב ףטוש ןפואב םתוא ובלשו הלא תוצע םכל וצמא
הנוזת