אירב לייטל

הברהב ךל תולעל לולע ,הכורא העיסנ ךירצמש יגוז עובש ףוס וא יתחפשמ לויט
.םאתהב וילא יכרעית אל םא תוירולק
ןמש ףטונ רגרובמה וא ןימשמ ףיטח לכ לע ירשפתת קחודו בער תעשבש חינהל ריבס
אל תמאב םיבושחה םייתנוזתה םיביכרה תאש ,יאדוול בורק .בערה תא קפסל ידכ קר
.לבחו ,הזכש םויב יכרצת
...הטאידל הנשמ רבכ הז המו ,ימעפ דח םויב רבודמ לוכה ךסבש בושחל ןבומכ רשפא
םע עקתיהל ךל אב אל םתס םאו הנוכנ הליכאל םוי לכ לצנל ךל בושח ןכ םא לבא
:םיאבה םיפיטה תא יצמאתש יאדכ ,םיכרד ןונזמ הזיאמ ןמושב החושש המדא חופת

הייתש
דימתש ןבומכ .הייתש תקפסאל דעומ דועבמ גואדל אוה םיבושח רתויה םירבדה דחא
תואקשמ םג לבא ,םינוש הריצע תומוקמב אלמל ןתינ םתוא ,םימ יקובקב תחקל ףידע
.הער אל הריחב םה םייטטאיד
...ךרדב תוריצע הברה תושעל ךירצ םיתושש ירחאש איה הדיחיה היעבה

:העיסנה תא ומיעניש תועצה המכ דוע הנה

לכ תחנהב .םירק םירצומל תחאו םימח םירצומל תחא :תויקש יתש םע קית יזרא (1
.ינשה לש דחא רוקה לע ורמשיי םה דחי םירקה םירצומה

םימיאתמש תוקרי .הנטק קיטסלפ תספוקב םתוא יזראו תוסורפל תוקרי המכ יכתח (2
.רזגו ןופפלמ :אמגודל םה

.'וכו םירמת ,םיבנע ,ירש תוינבגע :תונטק תודיחיב םיאבש תוריפו תוקרי ךתיא יחק (3

...םיקסרפא ,םיזופת ,םיחופת :ירפ תודיחי יתש ךתיא יחק (4

.םיקומיצ ,םישמשמ ,םיפיזש :ףיטחכ אלפנ ןורתפ םה םישבי תוריפ (5

.קיטסלפ תויפכו טרוגוי יעיבג ינש יזרא (6

.ךרדל שונשנ הלחא הז ,םייולק היוס ילופב תיקש יאלמ (7

.אירב שונשנ םיווהמ הלונרג יפיטח וא רכוס תותחפומו ןמוש תולד תויגוע (8

וא ,ןמוש תלד הבוהצ הניבג תסורפ םע ,לק םחלמ םיכירכ העיסנה רקובב יניכה (9
.סומוח

ידכ םגו החוראכ םג םתוא לוכאל ףיכשו םיאירב םירבד יניכתו שארמ יננוכתתש ףידע
.ךרדב שונשנה רצי תא קפסל

הנוזת