תוירולק תלבט
תורעהתוירולקלקשמתומכרצומה
יללכ
הבונת724ג 100-האמח
3 גוס84ג 571הציב
ןמוש ג 67616ג 100-ןניע תימלוג הניחט
רבצ338ג 100-סומוח
778248ג 100-הדש תות תביר
לושיב ינפל350ג 100-הלירב יטגפס
תגוס349ג 100-יסאלק יסרפ זרוא
778320ג 100-רוהט םירובד שבד
םימחל
ץיבשובליו209ג 100-סורפ יח םחל
וירצומו בלח
התבטוי42-ל"מ 100זוחא 1 בלח
הבונת58-ל"מ 100זוחא 3 בלח
170-ל"מ 120יקלימ
170-ל"מ 170לינו ןדעמ
תוריפ
-53ג 1121חופת
-143ג 1501הננב
-30ג 50-םיבנע
-59ג 1601זופת
-28ג 112-ןולמ
-28ג 112-םיתות
-40-1קסרפא
לוהוכלא
ןקרב66-ל"מ 100ןבל הנודרש
ןדרי89-ל"מ 100ןבל ןומרח רה
ידרקב65-ל"מ 100זופת רזירב
בוטסירק66-ל"מ 100ןולמ רזורק הקדוו
ןקנייה40-ל"מ 100הריב
רשבו ףוע
151ג 100-לשובמ ףוע הזח
325ג 100-רקב קייטס
םיגד
-244ג 100-ןשועמ יגוורונ ןומלס
-95ג 100-הלקב
-73ג 100-הליפ
-189ג 100-ןויפרק
הקיתמ ירבדו דלוקוש
תילע541ג 100-ירירווא בלח דלוקוש
ידנלוה475ג 100-סינוארב תויגוע
רקאווק120-1יאוצ הלונרג ףיטח
תואקשמ
סוכ15.4-ל"מ 220הפק
תיחפ139-ל"מ 330הלוק הקוק
תיחפ2.31-ל"מ 330ןומיל טאיד הלוק הקוק
תיחפ2.97-ל"מ 330טיירפס טאיד
ורפלא45-ל"מ 100היוס הקשמ
ריהמ ןוזמ
ןמוש ג 23492ג 2151קמ גיב
-254ג 1081רגרובמה
-379ג 1411רגרובזיצ
-195ג 671ןקיצ דיירפ יקטנק
הסורפ171ג 661ונימוד הציפ
ןכומ לישבת81ג100המלת א"פת הריפ
ןמוש לד ןוזמ
הסורפל ל"ק 13383ג 100-םסא םיעטסוט
םירומיש
ןנוסמ194ג 100-ןמשב הנוט
ינפיו יניס
ןמוקיק66.6-ל"מ 100היוס בטור
ןמוקיק245-ל"מ 100ןירימ
ןמוקיק15-ל"מ 15יקאירט בטור
60ג 100-הממדא
ישוס
156ג 100-ישוסל זרוא
178ג 100-יבאסאוו
10ג 100-ירונ תוצא
הדיחי64--ןומלס יריגינ
הדיחי86--חפולצ יריגינ
הדיחי89--ספמירש יריגינ
הדיחי66--ןונמת יריגינ
הדיחי60--ןונויד יריגינ
הדיחי62--הנוט יריגינ
הדיחי60--רפנס יריגינ
הדיחי65--לייטולי יריגינ
םינמשו םיבטר
םסא227ג 100-טייל שבדו לדרח
םסא195ג 100-טייל םייאה ףלא
סיסע15-ל"מ 100זוחא 5 ץמוח
-6ג 100-רמושמ ןומיל ץימ
-857ג 100-רוהט םושמוש ןמש
םסא103ג 100-לדרח
םסא114ג 100-פושטק
םיפיטח
-280ג 50-ופורפא
-375ג 100-הלגיב
-350ג 70-ילסיב
-135ג 25-הבמב
-50ג 10-לפאוו
-500ג 100-הבלח
-320ג 100-ולמשרמ
! ףטוש ןפואב הלבטה תא ןכדעל םיכישממ ונא
הנוזת
תוירולק

תוירולק תלבט  
הצירב תוירולק תפירש  
Bmi דדמ בושיח