?הדובע ןויארל ישבלתת ךיא

השבל איה .תיביטקובורפ הרוצב השבלתה הדובע ןויארל הכלהש ילש הרבח
הלבק איה ברע ותואב דוע .תינפשוחו הרצק ינימ תלמשו תוהובג בקע ילענ
איה הערה .הבוטו הער :תורושב יתש ול שיש התוא ןייארש רבגהמ ןופלט
...ותיא תאצל התוא ןימזמ אוהש איה (..ותעדל) הבוטה ,הדובעל הלבקתה אל איהש
!תשבלתמ תא ךיא הז וארייש ןושארה רבדה .עבוקש המ אוה ינושארה םשורה
םיפיט רפסמ הנה ךשובל יפל אלו ךייתולוכי יפל ךתוא וטפשיש ךנוצרב םא
:ורזעיש

תת ןפואב השיאש בל ימיש-רבג וא השיא לצא תנייארתמ תא םא ררבל יסנ
.ידמ ךשומ ןפואב ישבלתת םא ךדי לע תמיואמ שיגרת עדומ
ךשובלש יסנ .וילא ךמצע תא םיאתהל יסנו תנייארתמ תא וילא ןוגראה גוס תא יררב
.ןוגראל המיאתמ תאש הארי
םש חוורה שובלה ןונגס תא ינחבו ןויארה ינפל ידיתעה הדובעה םוקמב רוקיבל יצפק
.וילא ךשובל תא ימיאתהו
ךל תפכא קיפסמ אל וליאכ םשורה תא תוושל םילולע רסחב שובל וא רתיב שובל
,הנפוא תגוצתל תאבו ךמצעמ קר ךל תפכאש םשורה תא ןתיי רתיב שובל.הדובעהמ
.הדובעהמ אלו ךמצעמ אל ךל תפכא אלש םשורה תא ןתיי רסחב שובלו
תלמשל םוקמה ןאכ אל-םידיחא םיעבצב ,םיידילוס םידגב,תרדוסמ העפוה לע ידיפקה
...םיהדמ הב תיארנ תאש םיעדוי ונחנא ןכו ,ךלש תינוחרפה ץיקה
ךרבה וק לעמ אל ןפוא םושבו ,הטמו ךרבה הבוגב תויאצח -יביטקובורפ אל ,ינרמש
?אל ,דובעל תאב
טיידל תאצוי תא וליאכ ישבלתת לע -תולבל אלו דובעל תאבש רדשל יסנ
תילוהינ הדובעל ןייארתהל תאב םא-ןייארתהל תאב הילא הדובעל ךשובל תא ימיאתה
ישבלתה תיעוצקמ אל הדובעל תאב םא .תויעוצקמ רדשמש ידילוס דגבב ישבלתה
.רתוי לילק תצק ךא רדוסמ
ינמזות םא םגש ךכ ,הדובע תונויארל םימיאתמש םידגב לש םיטס ינש תוחפל יקיזחה
.שובלל םיאתמ ךא הנוש והשמ ךל היהי ינש ןויארל
הזכ אלא ,טיידל ךתיא תחקול תייהש קיתה תא אל .תויעוצקמ רדשמש קית ירחב-קית
.םיכמסמ ליכהל לוכיש ,דרשמל ךתיא תחקל הלוכי תייהש
הדיפקב ףוסאו יקנ היהי ךרעישש ףידע -רעיש
םיטלוב אלו םינטק ויהי םהש ידיפקה םיליגע דונעל תגהונ תאו הדימב -םיליגע
ןויאירה ךלהמב גניסריפל רכז לכ םילעהל ידיפקה -גניסריפ
ןידע קל .ידמ תוכורא אלו תוחפוטמ -םיינרופיצ
חצחצל ילדתשה תלכאו הדימבו ןויאירה ינפל םייניש חצחצל ידיפקה-םיינישו הפ
דחי .תוננער רדשל הכירצ ךתמישנ .הטנמ קיטסמ סועלל תוחפל וא תינשב םייניש
.ןויארה ןמזב קיטסמ סועלל וא הירכוס לוכאל ןיא ,תאז םע
ןייארמה םא וליפא ,ןויאירה ךלהמב ןשעל אלש ידיפקה תנשעמ תאו הדימב -ןושיע
.וכלהמב ןשעמ
טמרוגל םוקמה הז אל .עונצו ילמינימ ןפואב םיטלוב אל םיטישכת ידנע -םיטישכת
תא םנמאש רדשל יסנ ,םינידע קלו םדוא ומכ דואמ לק רופיא לע ידיפקה -רופיא
.הנפוא תגוצתל אלו דובעל תאב ןאכ לבא ישיא חופיט לע הדיפקמ
לע טלתשי אלש ךא חופיטו תוננער רדשיש דואמ לק םשובב ישמתשה-םשוב
יאדובו ןייארמל םורגל לוכי וליפאו עדומ תתב הייחדל םורגי דבכ םשוב .הביבסה
.םיואמ שיגרהל תנייארמלש
תודיינ רסוח רדשמ הובג בקע .ךומנ בקע םע םילענ לוענל ידיפקה -םיילענ
.דובעל תאב אלו יוליבל תאציש רדשמ אוה ןכומכ .תוריהמב דקפתל תלוכי רסוחו

.ןייארמה לש עדומ תתה לא ןהו עדומה לא ןה םירדשמ ךתוגהנתהו ךשובלש בל ימיש
.דובעל ידכ תאבו תינעוצקמ ,תיניצר תאש רדשי ךשובלש יסנ
! החלצהב

הריירקו םישנ
הדובעב םישנ

הדובע ןויארל שובל  
תודבוע םישנ תויוכז