תיאופר תונלשר

יהמ - תיאופר תונלשר
,רחא םדא יפלכ תוריהזה תבוח תא רפה םדא רשאכ .תונלשר יהמ רידגהל שי ,תישאר
.תונלשרכ תרדגומ הרפה התוא ,קזנל ול םרגש ןפואב ,תוריהז תבוח בח אוה ול
הנקמ איהו תונלשרה תלווע ןיגב יוציפלו העיבתל יקוחה רוקמה איה ןיקיזנה תדוקפ
.ויקזנ ןיגב יוציפל תוכז קוזינש םדאל

תונלשר לש הירוגטקל תכייש "תיאופר תונלשר" .תיאופר תונלשר יהמ רידגנ תעכ
.יאופרה תווצה ישנאו םיאפור םג םיללכנ וז הירוגטקבו ,עוצקמ ישנא לש תיעוצקמ
,תוריהזבו תונמוימב לעופ אל אפור רשאכ .וילפוטמ יפלכ תוריהז תבוח בח ,אפור לכ
תא עובתל ןתינו ,אפורה לש תונלשרב רבודמ - ןמוימו ריבס אפורמ תופצל ןתינש יפכ
תופצל היה ןתינש יפכ אפורה לעפ םאה אוה ןחבמה .לפוטמל םרגש קזנה לע אפורה
אפורל אלו "ריבס" אפורל איה האוושההו תויה ,הבושח וז הנחבא .ןמוימו ריבס אפורמ
אפורמ תופצל היהי ןתינש ךכ ,ריבס תויהל אוה ףא ךירצ תויפצה ףר ןכש ,הלועמ
.וב דומעל

לש תועט לכ אלו תועטל םהל םג רתומו ,םדא ינב קר םה םיאפור םג יכ ,שיגדהל בושח
ןחבמ אוה ,רומאכ ןחבמה .העיבת תליע תעבונ הנממ האצותכש תונלשר הווהמ אפור
.לפוטמל ןתנש לופיטה תאו אפורה תוגהנתה תא ןוחבל שי ורואלו תוריבסה

הלוחה תמכסה
אולמ תא לבקל תוכזה תא לפוטמל הנקמה יתקיקחה רוקמה אוה הלוחה תויוכז קוח
.ול עצומה יאופרה לופיטל ותמכסה תא תתל ידכ יטנוולרה עדימה
לבקל אפורה ביוחמ ןהיבגלש הלאכ ןנה ,קוחב תורדגומה תויאופרה תורודצורפהמ קלח
השעמל םלוא ,םיחותינ איה ךכל תטלוב המגוד .בתכבו שארמ לפוטמה תמכסה תא
קוחה קפתסמ םיטושפ םילופיטב קר .וזכש המכסה שורדי ינרדוח לופיט לכ טעמכ
.הפ-לעב לפוטמה תמכסהב
לש ותמכסה תא לביקש ילבמ ,תרחא וא תיאופר הלועפ לפוטמב עצבמ אפור רשאכ
."תיאופר הפיקת" תארקנה הלווע אפורה עצבמ ,הלועפה עוציבל לפוטמה

םלוא ,וב העצובש תיאופרה הרודצורפל ותמכסה תא אפורל ןתנ לפוטמה וב בצמב םג
,העוציבב ךרוצה תרבסה ללוכ ,היבגל אלמ עדימ ןכ ינפל ול ןתנ אפורהש ילבמ תאז
,תויפולחה לופיטה יכרדו הב םיכורכה יאוולה תועפותו םינוכיסה ,התחלצה ייוכיס
איה ךכבו ותמכסה תלבק אלל לפוטמב העצובש וזככ ,תיאופרה הרודצורפה הארת
.תיאופר הפיקתל בשחת

תונשייתה
םינש 7 לש הפוקת העבקנ ויפ לעו תונשייתהה קוחב תרדגומ תונשייתהה תפוקת ,ללככ
הריבעב ,לשמל ךכ .רתוי תוכורא תופוקת ועבקנ םהל םיבצמ םנשי םלוא ,הרקמה םוימ
ןיטקה לש ועיגה םוימ םינשה 7 תב תונשייתהה תפוקת תריפס לחת םיניטקב העצובש
.25 ליגל ועיגה דע עובתל ותוכז תא שממל ןיטקה לכוי זאו 18 ליגמ ונייהד ,תורגבל
ןוחבל ץלמומ ןכלו רתוי תוכורא תונשייתה תופוקת ועבקנ םהל םיגירח םיבצמ םג םנשי
.ופוגל הרקמ לכ

יאופר דועיתו תודסומב תויאופר תומושר תרימש
תומושר תרימש
תואירב תונקת תוארקנה תונקתב עבקנ תיאופרה המושרה לע רומשל שי וב ןמזה קרפ
ליחתמ אוהו םינש 7 ונה הז ןמז קרפ ללכ ךרדב (תומושר תרימש) םעה
.לפוטמב ןורחאה לופיטה לש ועוציב םויב
.הברהב הכורא הפוקתל רומשל שי םתוא תומושר יגוס םג םנשי
תלחמ לש םוכיסה ןויליגו ,םינש 10 לש הפוקתל רמשיי םיחותינ רפס אמגודל ךכ
.םינש 100-ל ,בל ומיש ,רמשיי לפוטמה

הרקיעב איה יאופר דסומ ידי לע תיאופר המושר לש הרימש יא לש תועמשמה
.החכוהה לטנל עגונ הזש לככ
תא ןידכ רמש אל יאופרה דסומה םא םלוא עבותה לש אוה החכוהה לטנ ללכ ךרדב
.הרושכ לעפש חיכוהל הבוחה יאופרה דסומה לע לוחת תיאופרה המושרה

יאופר דועית
.וילפוטמל ןתינש יאופרה ץועייה וא/ו לופיטה תא ריבס ןפואב דעתל בייח אפור לכ
רבודמה םא םג רמולכ לעופ אוה הב תרגסמל רשק אלל אפורה לע הלח וז הבוח
.דועיתה תבוח וילע הלח,יתלשממ םילוח תיבב אפורב רבודמה םא םגו יטרפ אפורב

הדימב וישרויל וא הלוח לכל יכ םג עבוק ,םדוק ונסחייתה רבכ וילא ,הלוחה תויוכז קוח
תעד תווח ןתנ וא וב לפיטש אפור לכמ יאופרה וקית תא וידיל לבקל תוכז שי ,רטפנו
.וניניעב

תיאופר תוידוס
תנגה קוחמו הלוחה תויוכז קוחמ ונה תיאופרה תוידוסה תבוחל יתקיקחה רוקמה
.תויטרפה
לע רומשל בייח יאופר דסומ דבוע וא לפטמ יכ 19 ףיעסב עבוק הלוחה תויוכז קוח
טוקנל יאופרה דסומה להנמ לעו לפטמה לע יכ קוחה עבוק ןכ ומכ .תיאופר תוידוס
.תיאופר תוידוס לע ורמשי םהידבוע םג יכ וחיטביש םיעצמאב

םגו םייחרזא םיטביה םג שי םדא לש ותויטרפב העיגפל ,תויטרפה תנגה קוח יפ לע
.םיילילפ םיטביה
יפ לע הז םדא עובתל ןתינש תררוג םדא לש ותויטרפב העיגפ ,תיחרזאה הניחבהמ
.ןיקיזנה תדוקפ
הנווכב עגופה לע היצקנסה תא ומצעב עבוק תויטרפה תנגה קוח ,תילילפה הניחבהמ
הכורא רסאמ תפוקת איהש ,םינש 5 לש רסאמ תפוקת עבוק קוחה .תלוזה תויטרפב
שיגדהל בושח .םדא לש ותויטרפל קקוחמה סחייש תובישחה תא תוארהל האבו תיסחי
תוידוסה תבוח לש התרפה תא םג תללוכ תויטרפב העיגפה יכ שרופמב ןייצמ קוחהש
.םדא לש םייטרפה ויניינע יבגל

םייוציפה הנבמו הבוג
תונורקעה תא תעכ ריבסנ .תיאופר תונלשרב םיחנמה תונורקעה תא ונרבסה התא דע
.עגפנל ומלושיש םייוציפה בושיחל
:םה םייוציפה בושיחב םייזכרמה םירטמרפה

.דיתעבו רבעב עגפנה לש תורכתשהה רשוכב העיגפ וא ןדבוא (1
.עגפנה לש לבסו באכ (2

ןה עגפנה לש ובצמ לש תידיתעה העפשהה תא םג ןוחבל שי ,לבסו באכ ףיעסה תחת
םילופיטב ךרוצה תא ןובשחב החיקל ךות ,ותחפשמ ייח לע ןהו ,םתוכיאו וייח לע
.דיתעב םייאופר

תילכלכ תויאדכ
קזנ ןיגב יפסכ יוציפ טפשמה תיב עבוק ,ןיקיזנה תדוקפ לש החוכמש ,רוכזל ךירצ
הבוג תא טפשמה תיב עבוק ,תוומ הרקמב .לפוטמה לש ותומ ןיגב ףאו לפוטמל םרגנש
"םיווש" רגובמ לש וייח וב בצמ רצונ ךכו םייחה תלחות ןחבמ יפ לע רתיה ןיב קזנה
.םינש תוחפב ורצקתה וייח ןכש ריעצ לש וייחמ תוחפ
םהינש ,ןכש רגובמל רשאמ עובתל " יאדכ" רתוי ריעצל וב ,בצמ עבונ ,השעמל ןאכמ
תיבל איצמהל ךרוצה בקע תורכינ ןנה םיתיעלש העיבתה תואצוהב תאשל וכרטצי
.רתוי הובג תילאיצנטופ היהי ריעצל יוציפה הבוג ךא ,תיאופר תעד תווח טפשמה

ןבומכ םנשי ןכש ,עובתל אלש םישישקל ץילמהל וא עונמל ידכב ליעל רומאב ןיא
לופיטה םרט לפוטמה לש יתואירבה ובצמ תמגוד העיבתה תויאדכל םיפסונ םירטמרפ
.ופוגל הרקמ לכ ןוחבל ץלמומ .אפורה לש ותונלשר תא חיכוהל לק המכ דעו

תויטפשמ תולועפ
תולועפ רפסמ עצבל ןידה ךרוע ךירצ ,העיבת תשגה ךרוצל ,ד"ועל תונפל םתטלחה םא
:תויסיסב
.הרקמה יטרפ לכ לש םושיר (1
בר טורפב ןידה ךרועל ריבסהל בושחו העיבתה תנכה ךילה לש רתויב בושח קלח והז
לצא רוקיבב ךשמה ,לופיטב ךרוצב לפוטמה תשגרה דעוממ לחה ,הרקמה יטרפ לכ תא
.לופיטה רחאל לפוטמה רחא אפורה בקעמב הלכו ומצע לופיטבו אפורה
םא ןוחבל ןידה ךרועל רשפאמ הז קלחש אוה ,הנכהה לש הז קלחב הלודגה תובישחה
.ותונלשר האטבתה המבו ודיקפתב לשרתה ןכא אפורה

וא אפורהמ לפוטמה לש יאופרה וקית תא ןימזהל ןידה ךרוע לע ,אבה בלשב (2
.לפוט וב יאופרה דסומהמ

לע ותעד תא הווחיש תנמ לע החמומ אפורב ץעוויהל ןידה ךרוע לע ,ןכמ רחאל (3
.לופיטה יבלש לכ ךרואל לפוטמה לפוט וב ןפואה
תעיבק ,לופיטה וא הלחמה יטרפ ןוחבא לש תויגוסב ןנה יללכ ןפואב ונחביש תולאשה
,ןכ ומכ .לופיטה רחאל בקעמה תוכיא ,לופיטה תונמוימו תוכיא תניחב ,שרדנה לופיטה
ןתנ לפוטמה םאה הלאשב עירכהל תנמ לע לופיטה םרט לפוטמל רסמנש עדימה ןחביי
.לופיטל ותמכסה תא

טפשמו םישנ