םייח תורוק תביתכ

דיבעמ לע םישוע םתאש ינושארה םשורה תא םיבר םירקמב םיווהמ םייח תורוק
.דחוימ םג אלא ,בוט קר אל היהי הזה םשורהש דואמ בושח ןכלו ילאיצנטופ
יאדכ ןכלו ישיא ןויארל ונמזותש ךכל םורגל איה םייחה תורוק תשגהב ,םכתרטמ
םלוע תא ריכזמ תצק) ןתינה לככ םייביטקרטאו םיניינעמ ויהי םייחה תורוקש
.(...אל ,םיטיידה
םייחה תורוקש דיפקהל שי ןכלו םכלש םייחה תורוק תא קר אל ארוק דיבעמהש ורכז
ונרקסיו וטלבי ןכותה תניחבמו השגהה ןפואו הרוצה תניחבמ לבוקמה טרדנטסב ודמעי
.הדובע ןויארל הנמזה םכל גישהל ידכ קיפסמ

םייח תורוק םגו םייח תורוק תביתכל םיפיט םכל האיבמ BEAUTY.CO.IL תכרעמ
.word טמרופב דירוהל ולכותש אמגודל

םתוא וחליש .הנטק הפטעמל םתוא ולפקת לא ראודב םייחה תורוק תא םיחלוש םתא םא
.ריינה לדוגב הלודג הפטעמ ךותב

תא לולכי ץבוקה םשש ודיפקה ינורטקלא ראודב םייחה תורוק תא םיחלוש םתא םא
םכלש ץבוקה ןיב לידבהל היהי ןתינש ידכ ""resume וא "םייח תורוק" קר אלו םכמש
.םירחאל

אלו "ןיד ךרוע" ,"חר" אלו "בוחר" :אלמ ןפואב לוכה ובתכ .םירוציקב ושמתשת לא
."ד"וע"

."השקב יפל ואצמוי תוצלמה" הרושה תא ףוסב ףיסוהל ךרוצ ןיא

.םיחלוש םתאש ינפל ויתורעה תא ריעהלו אורקל רבחל ונת

איבחהל םיסנמכ ושפתתש ךכל םורגי קר הז ,ךמסמב ידמ לודג טנופב ושמתשת לא
.לודגה טנופה ךותב והשמ

.םייטנוולרה םייחה תורוק יקלח תא קר ובתכ ,הדילמ םכייח רופיס לכ תא ובתכת לא

תושקב ,רכש תושירד ,םיטרפ םהל ופיסות לא ןכלו דיבעמל בתכמ םניא םייחה תורוק
.המודכו םיאנתל

ץלמומ .םתאלמ ותוא דיקפת לכ רואיתב הדימה לע רתי וכיראת לאו תויתיצמתב ובתכ
.זכורמ דחא ףד היהי םייחה תורוק ךרואש

םורגיו דיבעמה לש בלה תמושת תא ךושמיש "דחוימ והשמ" םייחה תורוקל ףיסוהל וסנ
שיש תדחוימ תויחמומ וא דחוימ ביבחת ונייצ ,אמגודל .ישיא ןויארל םכתא ןימזהל ול
.םכל

.אמגודל םייח תורוק ץבוק דירוהל ידכ ןאכ וקילקה

הריירקו םישנ
הדובעב םישנ