הקיקח


תחא םעפ תוחפלו םירבסהו תויונשרפב וקפתסת לע .ומצע קוחה תא ריכהל דואמ בושח
.רוקמב אוהש יפכ קוחה תא וארק

בושח לבא ,עוצקמה ילעבל וריאשת הז תא ,ןיד יכרוע תויהל וסנתש הנווכה ןיא
.וילע םילחה םייזכרמה םיקוחה תא תוחפל ריכי חרזא לכש ונתעדל

םישנ םדקל ,םישנ לש הילפא עונמל ,םישנ לע ןגהל הדעונש ידמל תבחרנ הקיקח הנשי
.םישנ לש ןתדובע תויוכז לע רומשלו
ידכ ,ןהינפב תודמועה תויורשפאה תאו קקוחמה רבד תא תעדל םישנל רקיעב בושח
.ןהיתויוכז לע רומשל ולכויש

םיקוח םתוא תא קר איבנ ונא .קקוחמה רבד לכ תא איבהל םירמייתמ ונניא הז רודמב
.ריכהל שי םתואו הבר םתובישח ונתעדלש

טפשמו םישנ
הקיקח

םישנ םודיק 
השאה תויוכז יוויש קוח 
השאה דמעמ םודיק קוח 

הדובע יניד 
קוסיעה שפוח דוסי קוח 
השירפ ליג קוח 
הווש רכש קוח 
תויונמדזה ןויווש קוח 
םישנ תדובע קוח 
תינימ הדרטה קוח 

החפשמ יניד 
טפשמה תיב קוח 
ןוממ יסחי קוח